МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.03.2012 № 448/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 березня 2012 р.

за № 449/20762

Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав


( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції

№ 1560/5 від 23.10.2012 )

Відповідно до статті 11 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"3206-17 , пунктів 4 та 7 Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування33/2012 , затвердженого Указом Президента України від 25 січня 2012 року № 33,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав, що додається.

2. Державній реєстраційній службі України (Єфіменко Л.В.) забезпечити:

2.1. Доопрацювання державним підприємством "Інформаційно-ресурсний центр" (Коваль С.М.) програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з урахуванням вимог Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав, затвердженого цим наказом, протягом двох тижнів з дня набрання чинності цим наказом.

2.2. Підключення державним підприємством "Інформаційно-ресурсний центр" (Коваль С.М.) реєстраційних служб головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та передачу їм ключів електронного цифрового підпису для роботи з програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

3. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" .

4. Державній реєстраційній службі України (Єфіменко Л.В.) довести цей наказ до відома реєстраційних служб головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі та забезпечити його виконання.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 1 цього наказу, який набирає чинності через два тижні з дня набрання чинності цим наказом.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О.В.

Міністр
О. Лавринович
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної
реєстраційної служби України

Л.В. Єфіменко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

23.03.2012 № 448/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 березня 2012 р.

за № 449/20762

ПОРЯДОК

проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав

1. Цей Порядок визначає механізм проведення Державною реєстраційною службою України та реєстраційними службами головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав (далі - перевірка).

2. Перевірка проводиться:

Державною реєстраційною службою України - щодо осіб, які претендують на зайняття посад у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади або в інших державних органах, крім їх територіальних органів чи підрозділів;

реєстраційними службами головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі - щодо осіб. які претендують на зайняття посад у територіальних органах чи підрозділах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади або інших державних органів, органах влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування.

3. Проведення перевірки здійснюється на підставі запиту відповідного державного органу чи органу місцевого самоврядування, до якого додаються копії:

письмової згоди кандидата на проведення спеціальної перевірки;

автобіографії;

паспорта.

4. Перевірка здійснюється шляхом пошуку відомостей про корпоративні права осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр).

5. Пошук відомостей про корпоративні права осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, здійснюється за прізвищем, ім’ям та по батькові засновника (учасника) юридичної особи та/або реєстраційним номером облікової картки платника податків (серією та номером паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки, офіційно повідомили про це відповідні державні органи і мають відмітку у паспорті).

6. Інформація про результати перевірки формується за допомогою Єдиного державного реєстру та підписується:

Головою Державної реєстраційної служби України, а у разі його відсутності - особою, яка виконує його обов’язки, або заступником Голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків - щодо перевірки, проведеної Державною реєстраційною службою України;

начальниками реєстраційних служб головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, а у разі їх відсутності - особами, які виконують їх обов’язки, або заступниками начальників відповідно до розподілу функціональних обов’язків - щодо перевірки, проведеної реєстраційними службами головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі.


( Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції
№ 1560/5 від 23.10.2012 )
( Абзац четвертий пункту 6 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції
№ 1560/5 від 23.10.2012 )

7. Формування інформації про результати перевірки за допомогою Єдиного державного реєстру здійснюється відповідальними особами Державної реєстраційної служби України та реєстраційних служб головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, які визначаються відповідним наказом.

8. В інформації про результати перевірки зазначаються:

8.1. Дата та номер запиту, на підставі якого надано інформацію.

8.2. Найменування державного органу чи органу місцевого самоврядування, на запит якого надається інформація.

8.3. Критерії, за якими здійснювався пошук відомостей в Єдиному державному реєстрі.

8.4. Запис про наявність або відсутність в Єдиному державному реєстрі відомостей про перебування особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, у складі засновників (учасників) юридичних осіб, визначених у Переліку організаційно-правових форм господарювання, щодо яких здійснюється спеціальна перевірка наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав (додаток) (із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду, місцезнаходження юридичної особи, інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою).

8.5. Дата та час формування інформації.

8.6. Посада, прізвище та ініціали особи, яка підписує інформацію.

8.7. Прізвище та ініціали особи, яка сформувала інформацію.

9. Інформація про результати перевірки подається відповідному органу, який надіслав запит (за винятком випадків, передбачених абзацом другим цього пункту), не пізніше семи днів із дати надходження запиту.

Інформація про результати перевірки щодо кандидатів, зазначених у пункті 9 Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування , затвердженого Указом Президента України від 25 січня 2012 року № 33, не пізніше семи днів із дати надходження запиту подається до Національного агентства України з питань державної служби.

10. Інформація про результати перевірки та документи щодо її проведення є конфіденційними, якщо вони не містять відомостей, що становлять державну таємницю. Такі документи зберігаються в порядку, встановленому законодавством.

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О.В. Зеркаль

Додаток

до Порядку проведення

спеціальної перевірки наявності

в осіб, які претендують на зайняття

посад, пов’язаних із виконанням

функцій держави або місцевого

самоврядування, корпоративних прав

ПЕРЕЛІК

організаційно-правових форм господарювання, щодо яких здійснюється спеціальна перевірка наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав

Код організаційно-правової форми господарювання-*
Назва організаційно-правової форми господарювання
110
Фермерське господарство
120
Приватне підприємство
130
Колективне підприємство
140
Державне підприємство
145
Казенне підприємство
150
Комунальне підприємство
160
Дочірнє підприємство
170
Іноземне підприємство
185
Підприємство споживчої кооперації
190
Орендне підприємство
191
Індивідуальне підприємство
192
Сімейне підприємство
193
Спільне підприємство
230
Акціонерне товариство
231
Відкрите акціонерне товариство
232
Закрите акціонерне товариство
235
Державна акціонерна компанія (товариство)
240
Товариство з обмеженою відповідальністю
250
Товариство з додатковою відповідальністю
260
Повне товариство
270
Командитне товариство
310
Виробничий кооператив
330
Споживчий кооператив
340
Сільськогосподарський виробничий кооператив
930
Споживче товариство

__________

-*Код організаційно-правової форми господарювання вказано відповідно до Класифікації організаційно-правових форм господарювання ДК 002:2004 , затвердженої наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 травня 2004 року № 97 (із змінами).