НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ

СЛУЖБИ

НАКАЗ

16.05.2012 № 91

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

31 травня 2012 р.

за № 872/21184

Про затвердження Типового профілю професійної компетентності посади керівника апарату та мінімальних вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття цієї посади

Відповідно до статті 8 Закону України від 17 листопада 2011 року № 4050-VI "Про державну службу"4050-17 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типовий профіль професійної компетентності посади керівника апарату та мінімальні вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття цієї посади.

2. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 17 листопада 2011 року № 4050-VI "Про державну службу" .

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Нацдержслужби України відповідно до розподілу обов’язків.

Голова
Нацдержслужби України

В. Толкованов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Нацдержслужби України

16.05.2012 № 91

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

31 травня 2012 р.

за № 872/21184

ТИПОВИЙ ПРОФІЛЬ

професійної компетентності посади керівника апарату та мінімальні вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття цієї посади

                          ЗАТВЕРДЖУЮ
                          ________________________________ 
                          (найменування посади, ініціали 
                            (ім’я),прізвище та підпис 
                             суб’єкта призначення)
                          "___" __________________ 20 ____ р.

І
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСАДИ
1
Найменування державного органу
Найменування державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату
2
Найменування посади
Найменування посади в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті
3
Група посади державної служби
Відповідно до статті 16
Закону України від 17 листопада 2011 року № 4050-VI "Про державну службу"

4.
Підгрупа посади державної служби
Відповідно до статті 16
Закону України від 17 листопада 2011 року № 4050-VI "Про державну службу"

5
Мета посади
Забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері державної служби та служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті
6
Зміст виконуваної за посадою роботи
Відповідно до повноважень, визначених статтею 8
Закону України від 17 листопада 2011 року № 4050-VI "Про державну службу"
: затверджує профілі професійної компетентності посад державної служби та вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня, напряму підготовки (спеціальності), досвіду роботи та інші вимоги до рівня професійної компетентності кандидатів на відповідні посади; організовує проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби та забезпечує його прозорість і об’єктивність відповідно до вимог цього Закону; призначає осіб на посади державної служби та звільняє їх з посад; присвоює ранги державним службовцям, які займають посади державної служби; виконує функції роботодавця для працівників державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату, які не є державними службовцями; забезпечує організацію підвищення рівня професійної компетентності державних службовців; забезпечує ефективне функціонування системи оцінювання результатів службової діяльності державних службовців; забезпечує дотримання державними службовцями службової дисципліни; приймає у межах своїх повноважень рішення про заохочення державних службовців та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності; забезпечує створення належних умов та матеріально-технічного забезпечення для виконання державними службовцями своїх службових обов’язків; здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону та інших нормативно-правових актів
ІІ
ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИ
1
Мінімальні загальні вимоги
1.1
Освітньо-кваліфікаційний рівень
Спеціаліст (магістр)
1.2
Освіта
Повна вища освіта
1.3
Стаж роботи (тривалість у роках, у тому числі на посадах певної групи/підгрупи)
Не менше 7 років (для підгруп І-2, І-3, І-4, ІІ-1, ІІ-2) та не менше 5 років (для підгруп ІІ-3, ІІ-4), досвід роботи на керівних посадах або на посадах державної служби груп І, ІІ або на відповідних посадах в органах місцевого самоврядування не менше 5 років (для підгруп І-2, І-3, І-4, ІІ-1, ІІ-2) і не менше 3 років (для підгруп ІІ-3, ІІ-4)
2
Спеціальні вимоги
2.1
Досвід роботи
Досвід роботи у сфері управління людськими ресурсами
2.2
Перелік знань, необхідних для виконання посадових обов’язків
Конституція України
, законодавство України у сфері державного управління, зокрема Закон України "Про державну службу"
, Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції"
, трудове та бюджетне законодавство; законодавство з урахуванням специфіки посадових обов’язків та функціональних повноважень відповідного державного органу; державна мова; знання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення; основи державного управління, системи державних органів і органів місцевого самоврядування, внутрішня організація їх діяльності; основи економіки, аналізу державної політики, соціально-економічного прогнозування та планування, державних фінансів; основні соціально-економічні функції і механізми формування заробітної плати; основні характеристики ринків праці та методи регулювання зайнятості;


основи психології та сучасні методи управління персоналом; основи управління та організації праці і діловодства
2.3
Перелік умінь та навичок, необхідних для виконання посадових обов’язків
Уміння укомплектовувати персонал державної служби в державному органі компетентними працівниками; володіння технологіями управління персоналом; вміння налагоджувати ефективну взаємодію персоналу державної служби в державному органі з метою досягнення запланованих результатів шляхом поділу (делегування) завдань, роботи і повноважень між працівниками та здійснення контролю за їх виконанням; вміння організовувати безперервне підвищення рівня професійної компетентності персоналу державної служби в державному органі; вміння заохочувати працівників для отримання найвищих результатів; вміння розробляти організаційну структуру, що відповідає стратегії, цілям і завданням, внутрішнім і зовнішнім умовам діяльності державного органу; вміння розробляти збалансовані кошториси витрат на утримання апарату, контролювати використання коштів; вміння визначати і ухвалювати організаційні та управлінські рішення; вміння управляти в кризових ситуаціях; вміння ефективно розміщувати та використовувати ресурси (в тому числі матеріальні та фінансові) та контролювати заплановані заходи з метою отримання очікуваних результатів; вміння планувати роботу в державному органі, володіти принципами і сучасними методами управління в різних сферах діяльності; вміння встановлювати пріоритети в роботі та ефективно використовувати робочий час;


вміння чітко та зрозуміло формулювати свою точку зору з використанням різних форм (письмово, усно) і способів комунікації, вміння публічно виступати; вміння використовувати комп’ютерну техніку та програмне забезпечення; вміння систематизувати і узагальнювати інформацію, конструктивно ухвалювати рішення на основі аналізу і синтезу, готувати пропозиції щодо вдосконалення системи державного управління; вміння давати кваліфіковані консультації щодо методів та конкретних процедур, які повинні забезпечити виконання поставлених завдань; здатність своєчасно виявляти джерела можливих конфліктних ситуацій, не допускати соціальних, трудових та інших конфліктів; здатність вчасно інформувати вищі державні органи про стан справ у певній галузі чи функціональній сфері; вміння вести переговори, обґрунтовувати свої позиції, знаходити компромісні рішення; вміння проводити обговорення, збалансовуючи різні позиції, погляди, точки зору; вміння проводити наради (апаратні, робочі, координаційні, міжвідомчі), зустрічі на вищому рівні, засідання колегій, в тому числі розширених та виїзних; вміння безперервно підвищувати рівень власної професійної компетентності
2.4
Інші вимоги до рівня професійної компетентності
Підтримка та вираження у своїй діяльності цінностей державної служби, сприяння та формування її позитивного іміджу, забезпечення дотримання принципів справедливості та рівного доступу до державної служби, а також інших принципів відповідно до Закону України "Про державну службу"
; здатність запобігати виникненню конфлікту інтересів; здатність максимально використовувати власні можливості; здатність постійно критично аналізувати кінцеву ефективність, стиль та методи власної організаційно-управлінської діяльності і знаходити шляхи її подальшого вдосконалення; відповідальність; лідерство

Начальник відділу
правового забезпечення
та представництва інтересів
Нацдержслужби в судах
Юридичного управління
Нацдержслужби України

А. Заболотний