ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Н А К А З

21.06.2011 N 148

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 липня 2011 р.

за N 833/19571

Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" у Головному управлінні державної служби України

Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 05.05.2011 N 547547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 N 583583-2011-п "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок складення та подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Головне управління державної служби України, що додається.

2. Установити, що Головдержслужба:

є розпорядником інформації, яка отримана або створена в процесі здійснення нею своїх повноважень та яка перебуває у її володінні;

не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

стосовно інформації інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;

стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

3. Розмістити Порядок складення та подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Головне управління державної служби України, на офіційному веб-сайті Головдержслужби.

4. Юридичному департаменту подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника та заступників Начальника Головдержслужби згідно з розподілом обов'язків.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Начальник Головдержслужби
Т.Мотренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головдержслужби

21.06.2011 N 148

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 липня 2011 р.

за N 833/19571

ПОРЯДОК

складення та подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Головне управління державної служби України

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі - Закон), Указу Президента України від 05.05.2011 N 547547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 N 583583-2011-п "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

1.3. Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону є Головне управління державної служби України (далі - Головдержслужба).

1.4. Доступ до публічної інформації Головдержслужби забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

1.5. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

1.6. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України "Про звернення громадян".

II. Складення та подання запитів на отримання публічної інформації

2.1. Запитувач має право звернутися до Головдержслужби із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

2.2. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

2.3. Запит на отримання публічної інформації подається Головдержслужбі в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.

2.4. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.

2.5. Запит на отримання публічної інформації повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер засобу зв'язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання письмового запиту.

2.6. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати форми для подання запиту на отримання публічної інформації згідно з додатками 1-3 до цього Порядку.

2.7. Форми запиту розміщуються на офіційному веб-сайті Головдержслужби та на інформаційних стендах в адміністративній будівлі Головдержслужби.

2.8. Запитувач може заповнити форми запиту безпосередньо на веб-сайті Головдержслужби.

2.9. У формах запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді - поштою, телефоном, факсом, електронною поштою.

2.10. Запит на отримання публічної інформації може бути подано запитувачем особисто до спеціального структурного підрозділу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Головдержслужба, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

2.11. Під час подання запиту на отримання публічної інформації запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

2.12 У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник спеціального структурного підрозділу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Головдержслужба, із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону, та надає копію запиту особі, яка його подала.

2.13 На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування Головдержслужби, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

Директор юридичного департаменту
А.Козловський

Додаток 1

до Порядку складення

та подання запитів

на отримання публічної

інформації,

розпорядником якої є

Головне управління

державної служби України

Форма для подання

запиту від фізичної особи

в письмовому виді

ЗАПИТ

на публічну інформацію

 Розпорядник інформації    Головне управління державної служби
                України              
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|П.І.Б. запитувача      |                  |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Поштова адреса /      |                  |
|адреса електронної пошти  |                  |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Контактний телефон     |                  |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Вид, назва, реквізити    |                  |
|чи зміст документа, до якого|                  |
|Ви б хотіли отримати доступ |                  |
------------------------------------------------------------------
 або                               
------------------------------------------------------------------
|Я б хотів отримати доступ  |/Загальний опис інформації/    |
|до інформації про...    |                  |
------------------------------------------------------------------
 Прошу  надати  мені  відповідь у визначений законом термін.
 Відповідь надати:
------------------------------------------------------------------
|Поштою           |/Вказати поштову адресу/      |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Факсом           |/Вказати номер факсу/       |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Електронною поштою     |/Вказати Е-mail/          |
|----------------------------+-----------------------------------|
|В усній формі        |/Вказати номер телефону/      |
------------------------------------------------------------------
(Підкреслити обрану форму)
------------------------------------------------------------------
|Дата запиту, підпис     |                  |
------------------------------------------------------------------
 Зареєстровано у Головному
 управлінні державної
 служби України:

Додаток 2

до Порядку складення

та подання запитів

на отримання публічної

інформації,

розпорядником якої є

Головне управління

державної служби України

Форма для подання запиту

від юридичної особи

в письмовому виді

ЗАПИТ

на публічну інформацію

 Розпорядник інформації    Головне управління державної служби
                України              
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Найменування юридичної   |                  |
|особи            |                  |
|----------------------------+-----------------------------------|
|П.І.Б. представника     |                  |
|запитувача, посада     |                  |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Поштова адреса /      |                  |
|адреса електронної пошти  |                  |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Контактний телефон     |                  |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Вид, назва, реквізити    |                  |
|чи зміст документа, до якого|                  |
|Ви б хотіли отримати доступ |                  |
------------------------------------------------------------------
 або
------------------------------------------------------------------
|Я б хотів отримати доступ  |/Загальний опис інформації/    |
|до інформації про...    |                  |
|              |                  |
------------------------------------------------------------------
 Прошу  надати  відповідь  у  визначений  законом  термін.
 Відповідь надати:
------------------------------------------------------------------
|Поштою           |/Вказати поштову адресу/      |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Факсом           |/Вказати номер факсу/       |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Електронною поштою     |/Вказати Е-mail/          |
|----------------------------+-----------------------------------|
|В усній формі        |/Вказати номер телефону/      |
------------------------------------------------------------------
(Підкреслити обрану форму)
------------------------------------------------------------------
|Дата запиту, підпис     |                  |
------------------------------------------------------------------
 Зареєстровано у Головному
 управлінні державної
 служби України:

Додаток 3

до Порядку складення

та подання запитів

на отримання публічної

інформації,

розпорядником якої є

Головне управління

державної служби України

Форма для подання запиту

від об'єднання громадян

без статусу юридичної особи

в письмовому виді

ЗАПИТ

на публічну інформацію

 Розпорядник інформації    Головне управління державної служби
                України
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Найменування об'єднання   |                  |
|громадян          |                  |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Поштова адреса /      |                  |
|адреса електронної пошти  |                  |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Контактний телефон     |                  |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Вид, назва, реквізити    |                  |
|чи зміст документа, до якого|                  |
|Ви б хотіли отримати доступ |                  |
------------------------------------------------------------------
 або
------------------------------------------------------------------
|Я б хотів отримати доступ  |/Загальний опис інформації/    |
|до інформації про...    |                  |
------------------------------------------------------------------
 Прошу  надати  відповідь  у  визначений  законом  термін.
 Відповідь надати:
------------------------------------------------------------------
|Поштою       |/Вказати поштову адресу/          |
|--------------------+-------------------------------------------|
|Факсом       |/Вказати номер факсу/           |
|--------------------+-------------------------------------------|
|Електронною поштою |/Вказати Е-mail/              |
|--------------------+-------------------------------------------|
|В усній формі    |/Вказати номер телефону/          |
------------------------------------------------------------------
(Підкреслити обрану форму)
------------------------------------------------------------------
|Дата запиту, П.І.Б. |                      |
|  та підпис    |                      |
|  представника   |                      |
|  запитувача   |                      |
------------------------------------------------------------------
 Зареєстровано у Головному
 управлінні державної
 служби України: