ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Н А К А З

06.04.2011 N 92

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 травня 2011 р.

за N 559/19297

Про порядок погодження Головдержслужбою зарахування вступників, відрахування та переведення слухачів спеціальностей галузі знань "Державне управління"

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 N 468 "Про затвердження положень про прийом, стажування слухачів та працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів, де проводиться стажування слухачів Національної академії", від 29.07.2009 N 789789-2009-п "Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління" та працевлаштування випускників" та від 07.07.2010 N 564564-2010-п "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування", а також з метою упорядкування процедури зарахування вступників, дострокового відрахування та переведення на вакантні місця державного замовлення слухачів, які навчаються за спеціальностями галузі знань "Державне управління", та посилення контролю за використанням бюджетних коштів, передбачених для їх підготовки, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок погодження Головдержслужбою зарахування осіб на навчання за державним замовленням, дострокового відрахування та переведення на вакантні місця державного замовлення слухачів, які навчаються за спеціальностями галузі знань "Державне управління", що додається.

2. Управлінню організації професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Головдержслужби подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Начальника Головдержслужби з питань професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Начальника
Головного управління
державної служби України


А.Вишневський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головдержслужби

06.04.2011 N 92

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 травня 2011 р.

за N 559/19297

ПОРЯДОК

погодження Головдержслужбою зарахування осіб на навчання за державним замовленням, дострокового відрахування та переведення на вакантні місця державного замовлення слухачів, які навчаються за спеціальностями галузі знань "Державне управління"

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедури погодження Головдержслужбою зарахування осіб на навчання за державним замовленням, дострокового відрахування та переведення на вакантні місця державного замовлення слухачів, які навчаються за спеціальностями галузі знань "Державне управління".

2. Відповідно до пункту 17 Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 N 564, державним замовником підготовки магістрів за напрямом підготовки "Державне управління" для роботи на посадах V-VII категорій є Головдержслужба.

3. Відповідно до пункту 21 Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління" та працевлаштування випускників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 N 789, за результатами вступних екзаменів Головдержслужбою погоджується зарахування осіб на навчання за спеціальністю "Державна служба".

4. Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 15 Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 N 468, Національна академія державного управління при Президентові України надсилає до Головдержслужби відомості про вступників, зарахованих на навчання.

5. Умови дострокового відрахування передбачені пунктом 37 Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління" та працевлаштування випускників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 N 789.

6. Дострокове відрахування та переведення слухачів на вакантні місця державного замовлення погоджуються Головдержслужбою.

7. Відповідальним за перевірку документів, наданих до Головдержслужби вищими навчальними закладами, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління", та підготовку листів є відповідний структурний підрозділ Головдержслужби, до повноважень якого належить організація професійної підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

II. Погодження зарахування осіб на навчання за державним замовленням за спеціальностями галузі знань "Державне управління"

1. Для погодження зарахування осіб на навчання за спеціальністю "Державна служба" за державним замовленням вищим навчальним закладом, що здійснює підготовку магістрів за спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління" (далі - вищий навчальний заклад), до Головдержслужби не пізніше 20 липня поточного року направляється лист за підписом керівника, у якому зазначаються прізвища, імена та по батькові осіб, рекомендованих для зарахування на навчання, із зазначенням форми навчання та спеціалізації. До листа додаються копії протоколів засідань приймальної комісії, загальний рейтинг вступників, інформація про осіб, зарахованих на навчання у поточному році за державним замовленням (додаток 1), узагальнена інформація щодо кількісного (додаток 2), якісного складу вступників (додаток 3), аналіз кількості осіб, зарахованих на навчання за направленням органів державної влади у поточному році (додаток 4), інформація щодо кількості жінок, зарахованих на навчання (додаток 5), інформація щодо зарахування молоді (віком до 35 років) на навчання за державним замовленням (додаток 6).

2. На основі отриманих від вищого навчального закладу документів Головдержслужба перевіряє дані про осіб, рекомендованих до вступу, на відповідність вимогам пункту 10 Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління" та працевлаштування випускників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 N 789, та у 10-денний строк з дати надходження та реєстрації документів готує відповідь.

3. Вищий навчальний заклад після надходження листа-погодження Головдержслужби приймає наказ про зарахування слухачів на навчання та направляє до Головдержслужби його копію, завірену в установленому порядку.

4. У місячний строк після прийняття наказу про зарахування слухачів на навчання вищий навчальний заклад укладає договори між органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, вищим навчальним закладом і слухачем та до 10 вересня поточного року надає до Головдержслужби їх копії, завірені в установленому законодавством порядку.

5. У разі дострокового відрахування слухачів, які зараховані на навчання за державним замовленням і без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів після їх початку, протягом 10 наступних днів проводиться додаткове зарахування слухачів на звільнені місця за погодженням з Головдержслужбою. Зараховуються особи, які склали вступні іспити, але не пройшли за конкурсом. Зарахування таких осіб проводиться відповідно до цього Порядку.

6. Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 15 Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 N 468, Національна академія державного управління при Президентові України надсилає до Головдержслужби до 30 серпня поточного року відомості про вступників за формами, наведеними у додатках 1-6 до цього Порядку, та копії наказів про зарахування слухачів, завірені в установленому законодавством порядку.

III. Погодження дострокового відрахування слухачів, які навчаються за спеціальностями галузі знань "Державне управління" за державним замовленням

1. У разі виникнення обставин для дострокового відрахування слухача в 10-денний строк до Головдержслужби направляється лист за підписом керівника, у якому зазначаються прізвище, ім'я, по батькові слухача, а також причина його відрахування. До листа додаються документи, що підтверджують причину дострокового відрахування, завірені підписом уповноваженої особи вищого навчального закладу, із зазначенням посади, прізвища та ініціалів, дати підпису та скріплені печаткою навчального закладу:

1.1. Копія заяви слухача - у разі відрахування за власним бажанням.

1.2. Копія заяви слухача та копія медичного висновку - у разі відрахування за станом здоров'я на підставі медичного висновку.

1.3. Копія відомостей вищого навчального закладу про успішність слухача - у разі відрахування за невиконання навчального плану.

1.4. Документи, що підтверджують порушення слухачем правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу, - у разі відрахування за порушення правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу.

1.5. Витяг із журналу відвідування занять слухачем - у разі якщо він зарахований на навчання за державним замовленням і без поважних причин не приступив до занять протягом 10 днів після їх початку.

1.6. Документи, що підтверджують невиконання слухачем зобов'язань, передбачених договором між органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, вищим навчальним закладом та слухачем, - у разі відрахування за невиконання зобов'язань, передбачених договором між органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, вищим навчальним закладом та слухачем.

1.7. Копія наказу про звільнення з органу державної влади, органу місцевого самоврядування - у разі якщо слухач навчався за державним замовленням за заочною, вечірньою чи заочно-дистанційною формою та припинив перебування на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування.

1.8. Документи, що підтверджують виникнення у процесі навчання обставин, за яких на слухача поширюються встановлені законодавством обмеження, пов'язані з прийняттям на службу чи проходженням служби в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування - у разі якщо в процесі навчання виникли такі обставини.

2. На основі документів, отриманих від вищого навчального закладу, Головдержслужбою в 10-денний строк з дати надходження та реєстрації документів готується відповідь.

3. Вищий навчальний заклад після надходження листа-погодження про відрахування слухача приймає наказ про відрахування та направляє його копію, завірену в установленому порядку, до Головдержслужби.

4. Після прийняття наказу про відрахування слухача вищий навчальний заклад забезпечує внесення змін в установленому порядку до договору про підготовку магістрів у галузі знань "Державне управління" між Головдержслужбою та відповідним вищим навчальним закладом, згідно з яким здійснювалось навчання зазначеного слухача.

Зміни повинні відображати зменшення загальної суми договору на величину витрат, що були передбачені на навчання особи, яка відрахована.

За погодженням Головдержслужби зазначені кошти можуть бути використані навчальним закладом при подальших розрахунках (зокрема при зарахуванні на вакантне місце державного замовлення), що оформляється внесенням змін до договору в установленому порядку.

5. Достроково відраховані з вищого навчального закладу слухачі (крім випадку відрахування за станом здоров'я на підставі медичного висновку) відшкодовують в установленому порядку вартість навчання.

IV. Погодження переведення на вакантні місця державного замовлення слухачів, які навчаються за спеціальностями галузі знань "Державне управління"

1. У разі дострокового відрахування слухача вищий навчальний заклад може запропонувати кандидатуру для заміщення вакантного місця державного замовлення з числа осіб, які навчаються за контрактною формою навчання і відповідають умовам, передбаченим пунктом 10 Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління" та працевлаштування випускників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 N 789.

2. Для погодження переведення слухачів на вакантні місця державного замовлення вищим навчальним закладом, що здійснює підготовку магістрів за спеціальностями напряму підготовки "Державне управління", до Головдержслужби направляються лист за підписом керівника, у якому зазначається інформація про слухача, копія заяви слухача з проханням про переведення та обґрунтування щодо заповнення вакантного місця державного замовлення (додаток 7), у якому зафіксована рейтингова позиція запропонованого для переведення слухача у загальному рейтингу слухачів контрактної форми навчання.

3. На основі документів, отриманих від вищого навчального закладу, Головдержслужбою у 10-денний строк з дати надходження та реєстрації документів готується на них відповідь.

4. Вищий навчальний заклад після надходження листа-погодження Головдержслужби приймає наказ про переведення, укладає відповідний договір між органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, вищим навчальним закладом та слухачем, направляє їх копії, завірені в установленому законодавством порядку, до Головдержслужби.

5. Якщо переведення відбулось на вакантне місце державного замовлення денної форми навчання, то після прийняття наказу про переведення слухача вищий навчальний заклад забезпечує внесення змін в установленому порядку до договору про підготовку магістрів у галузі знань "Державне управління" між Головдержслужбою та відповідним вищим навчальним закладом, згідно з яким здійснюватиметься навчання зазначеного слухача. Зміни повинні відображати коригування у межах загальної суми договору витрат, необхідних для навчання особи, яка переведена на вакантне місце державного замовлення денної форми.

Начальник управління організації
професійного навчання державних
службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування
Головдержслужби України
О.Юхновська

Додаток 1

до Порядку погодження

Головдержслужбою зарахування

осіб на навчання

за державним замовленням,

дострокового відрахування

та переведення на вакантні

місця державного замовлення

слухачів, які навчаються

за спеціальностями галузі

знань "Державне управління"

ІНФОРМАЦІЯ

про осіб, зарахованих на навчання у ______ році за державним замовленням __________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Прізвище,| Стать, |Останнє|Посада|Категорія,|Стаж роботи|  Місце  | Інформація щодо | Закінчив |Посада, на|
|з/п|ім'я, по |  дата  | місце |   |  ранг  |(загальний,|проживання,|  направлення  |навчальний|  яку  |
|  |батькові |народження|роботи,|   |     | державної | телефони | (номер, дата, | заклад: |зараховано|
|  |     |     |телефон|   |     | служби) |      | найменування  | назва, |  до  |
|  |     |     |    |   |     |      |      | органу влади, | номер та |кадрового |
|  |     |     |    |   |     |      |      |місцезнаходження)|  дата  | резерву |
|  |     |     |    |   |     |      |      |         | видачі |     |
|  |     |     |    |   |     |      |      |         | диплома |     |
|---+---------+----------+-------+------+----------+-----------+-----------+-----------------+----------+----------|
| 1 |  2  |  3   |  4  | 5  |  6   |   7   |   8   |    9    |  10  |  11  |
|---+---------+----------+-------+------+----------+-----------+-----------+-----------------+----------+----------|
|  |     |     |    |   |     |      |      |         |     |     |
|---+---------+----------+-------+------+----------+-----------+-----------+-----------------+----------+----------|
|  |     |     |    |   |     |      |      |         |     |     |
|---+---------+----------+-------+------+----------+-----------+-----------+-----------------+----------+----------|
|  |     |     |    |   |     |      |      |         |     |     |
|---+---------+----------+-------+------+----------+-----------+-----------+-----------------+----------+----------|
|  |     |     |    |   |     |      |      |         |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ______________________  __________  ___________________________
    (посада)      (підпис)    (ініціали та прізвище)
             М.П.

Додаток 2

до Порядку погодження

Головдержслужбою зарахування

осіб на навчання

за державним замовленням,

дострокового відрахування

та переведення на вакантні

місця державного замовлення

слухачів, які навчаються

за спеціальностями галузі

знань "Державне управління"

УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ

щодо кількісного складу вступників

до _____________________________________________

(назва вищого навчального закладу)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   Категорії посад   |  Назва   |  Назва   |  Назва   |  Назва   |  Назва   |Всього| % |
|             |спеціалізації |спеціалізації |спеціалізації |спеціалізації |спеціалізації |   |  |
|             |--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|   |  |
|             |денна |заочна |денна |заочна |денна |заочна |денна |заочна |денна |заочна |   |  |
|--------------------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---|
|  Державні  | Керівники |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |  |
| службовці  |-----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---|
|       |Спеціалісти|   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |  |
|--------------+-----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---|
|Посадові особи| Керівники |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |  |
| місцевого  |-----------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---|
|самоврядування|Спеціалісти|   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |  |
|--------------------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+---|
|     Всього     |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ______________________  __________  ___________________________
    (посада)      (підпис)    (ініціали та прізвище)
             М.П.

Додаток 3

до Порядку погодження

Головдержслужбою зарахування

осіб на навчання

за державним замовленням,

дострокового відрахування

та переведення на вакантні

місця державного замовлення

слухачів, які навчаються

за спеціальностями галузі

знань "Державне управління"

УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ

щодо якісного складу вступників

до _________________________________________

(назва вищого навчального закладу)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|Регіон*| Категорії посад |  Назва   |  Назва   |  Назва   |  Назва   |  Всього  |
|    |         |спеціалізації |спеціалізації |спеціалізації |спеціалізації |      |
|    |         |--------------+--------------+--------------+--------------+------------|
|    |         |денна |заочна |денна |заочна |денна |заочна |денна |заочна |денна|заочна|
|-------+------------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-----+------|
|    |  Державні  |III|   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |
|    | службовці  |---+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-----+------|
|    |       |IV |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |
|    |       |---+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-----+------|
|    |       | V |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |
|    |       |---+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-----+------|
|    |       |VI |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |
|    |       |---+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-----+------|
|    |       |VII|   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |
|    |--------------+---+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-----+------|
|    |Посадові особи|III|   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |
|    | місцевого  |---+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-----+------|
|    |самоврядування|IV |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |
|    |       |---+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-----+------|
|    |       | V |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |
|    |       |---+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-----+------|
|    |       |VI |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |
|    |       |---+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-----+------|
|    |       |VII|   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |
|--------------------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-----+------|
|     Всього     |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

_______________

* Таблиця заповнюється на кожну область, з якої є вступники.

 ______________________  __________  ___________________________
    (посада)      (підпис)    (ініціали та прізвище)
             М.П.

Додаток 4

до Порядку погодження

Головдержслужбою зарахування

осіб на навчання

за державним замовленням,

дострокового відрахування

та переведення на вакантні

місця державного замовлення

слухачів, які навчаються

за спеціальностями галузі

знань "Державне управління"

АНАЛІЗ

кількості осіб, зарахованих на навчання за направленням органів державної влади у _____ році

до __________________________________

(назва вищого навчального закладу)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Перелік  |        Обсяги підготовки за спеціалізаціями та формами навчання        |
|з/п|  органів  |---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | державної  |  Назва   |  Назва   |  Назва   |  Назва   |  Назва   |  Всього  |
|  |  влади   |спеціалізації |спеціалізації |спеціалізації |спеціалізації |спеціалізації |      |
|  |       |--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------|
|  |       |денна |заочна |денна |заочна |денна |заочна |денна |заочна |денна |заочна |денна|заочна|
|---+--------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-----+------|
| 1 |Адміністрація |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |
|  |Президента  |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |
|  |України,   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |
|  |Апарат    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |
|  |Верховної Ради|   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |
|  |України,   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |
|  |Секретаріат  |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |
|  |Кабінету   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |
|  |Міністрів   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |
|  |України    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |
|---+--------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-----+------|
| 2 |Центральні  |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |
|  |органи    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |
|  |виконавчої  |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |
|  |влади     |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |
|---+--------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-----+------|
| 3 |Органи судової|   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |
|  |влади та   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |
|  |прокуратури  |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |
|  |України    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |
|---+--------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-----+------|
| 4 |Місцеві органи|   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |
|  |виконавчої  |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |
|  |влади     |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |
|---+--------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-----+------|
| 5 |Органи    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |
|  |місцевого   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |
|  |самоврядування|   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |
|------------------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+-----+------|
|   Всього   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ______________________  __________  ___________________________
    (посада)      (підпис)    (ініціали та прізвище)
             М.П.

Додаток 5

до Порядку погодження

Головдержслужбою зарахування

осіб на навчання

за державним замовленням,

дострокового відрахування

та переведення на вакантні

місця державного замовлення

слухачів, які навчаються

за спеціальностями галузі

знань "Державне управління"

ІНФОРМАЦІЯ

щодо кількості жінок, зарахованих на навчання у _____ році за державним замовленням

________________________________________________

(назва вищого навчального закладу)

-------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Всього  |      Кількість жінок, зарахованих на навчання       |
|з/п| вступників |------------------------------------------------------------------|
|  |      |  Назва   |  Назва   |  Назва   |  Назва   |Всього|
|  |      |спеціалізації |спеціалізації |спеціалізації |спеціалізації |   |
|  |------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------|
|  |денна|заочна|денна |заочна |денна |заочна |денна |заочна |денна |заочна |   |
|---+-----+------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------|
|  |   |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
|---+-----+------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------|
|  |   |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
|---+-----+------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------|
|  |   |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
|---+-----+------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------|
|  |   |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
-------------------------------------------------------------------------------------
 ______________________  __________  ___________________________
    (посада)      (підпис)    (ініціали та прізвище)
             М.П.

Додаток 6

до Порядку погодження

Головдержслужбою зарахування

осіб на навчання

за державним замовленням,

дострокового відрахування

та переведення на вакантні

місця державного замовлення

слухачів, які навчаються

за спеціальностями галузі

знань "Державне управління"

ІНФОРМАЦІЯ

щодо зарахування молоді (віком до 35 років) на навчання у _____ році за державним замовленням

_________________________________________________

(назва вищого навчального закладу)

----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Всього  |    Кількість осіб, яким на день зарахування не виповнилося 35 років     |
|з/п|      |---------------------------------------------------------------------------------|
|  |      |  Назва   |  Назва   |  Назва   |  Назва   |  Назва   |Всього|
|  |      |спеціалізації |спеціалізації |спеціалізації |спеціалізації |спеціалізації |   |
|  |------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------|
|  |денна|заочна|денна |заочна |денна |заочна |денна |заочна |денна |заочна |денна |заочна |   |
|---+-----+------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------|
|  |   |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
|---+-----+------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------|
|  |   |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
|---+-----+------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------|
|  |   |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
|---+-----+------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------|
|  |   |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 ______________________  __________  ___________________________
    (посада)      (підпис)    (ініціали та прізвище)
             М.П.

Додаток 7

до Порядку погодження

Головдержслужбою зарахування

осіб на навчання

за державним замовленням,

дострокового відрахування

та переведення на вакантні

місця державного замовлення

слухачів, які навчаються

за спеціальностями галузі

знань "Державне управління"

ОБҐРУНТУВАННЯ

щодо заповнення вакантного місця державного замовлення за спеціальністю

___________________________________

(назва вищого навчального закладу)

галузі знань "Державне управління"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Прізвище,|  Дата  | Закінчив |Останнє|Посада|Категорія,|Загальний|Стаж державної|Інформація щодо | Посада, на | Середній |
|ім'я, по |народження|навчальний| місце |   |  ранг  | стаж  | служби чи  |  договору -  |   яку   |  бал  |
|батькові |     | заклад: |роботи |   |     | роботи |  служби в  | направлення  |зараховано до|успішності|
| слухача |     | назва, |    |   |     |     |  органах  | (номер, дата, | кадрового |     |
|     |     | номер та |    |   |     |     | місцевого  |  назва та  |  резерву  |     |
|     |     |  дата  |    |   |     |     |самоврядування|місцезнаходження| згідно з  |     |
|     |     | видачі |    |   |     |     |       | органу влади) | договором- |     |
|     |     | диплома |    |   |     |     |       |        |направленням,|     |
|     |     |     |    |   |     |     |       |        | категорія |     |
|---------+----------+----------+-------+------+----------+---------+--------------+----------------+-------------+----------|
|  1  |  2   |  3   |  4  | 5  |  6   |  7  |   8    |    9    |   10   |  11  |
|---------+----------+----------+-------+------+----------+---------+--------------+----------------+-------------+----------|
|     |     |     |    |   |     |     |       |        |       |     |
|---------+----------+----------+-------+------+----------+---------+--------------+----------------+-------------+----------|
|     |     |     |    |   |     |     |       |        |       |     |
|---------+----------+----------+-------+------+----------+---------+--------------+----------------+-------------+----------|
|     |     |     |    |   |     |     |       |        |       |     |
|---------+----------+----------+-------+------+----------+---------+--------------+----------------+-------------+----------|
|     |     |     |    |   |     |     |       |        |       |     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Посада    ______________  _________________________________
         (підпис)      (ініціали та прізвище)
        М.П.