КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 20 жовтня 2011 р. N 1094
Київ

Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції

Відповідно до статті 19 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"3206-17 Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. N 1336 "Про затвердження Порядку інформування громадськості про результати роботи у сфері протидії корупції" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 95, ст. 3283) та від 8 грудня 2009 р. N 14191419-2009-п "Питання інформування про результати роботи у сфері запобігання та протидії корупції" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 1, ст. 12).

Прем'єр-міністр України
М.АЗАРОВ
Інд. 36

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 20 жовтня 2011 р. N 1094

ПОРЯДОК

підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції

1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції спеціально уповноваженим органом з питань антикорупційної політики (далі - спеціально уповноважений орган).

2. Оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції здійснюється з метою забезпечення реалізації права громадян на одержання інформації у зазначеній сфері, забезпечення відкритості, доступності та достовірності такої інформації.

3. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві держадміністрації у межах своїх повноважень подають щороку не пізніше 15 лютого спеціально уповноваженому органу інформацію про:

1) результати проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції, у тому числі в рамках міжнародного співробітництва, зокрема про результати проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави (додаток 1);

2) результати соціологічних досліджень, що проводяться державними та недержавними науково-дослідними установами, у сфері запобігання та протидії корупції;

3) стан реалізації визначеної Президентом України антикорупційної стратегії;

4) результати антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів.

4. Спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції (спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю МВС, податкової міліції, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ, Військової служби правопорядку в Збройних Силах) у межах своїх повноважень подають спеціально уповноваженому органу щороку не пізніше 15 лютого, крім інформації, передбаченої пунктом 3 цього Порядку, інформацію:

1) про кількість осіб, щодо яких винесено постанови про притягнення як обвинуваченого за вчинення злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, та/або злочинів, пов'язаних із зловживанням своїм службовим становищем; про кількість осіб, щодо яких набрали законної сили обвинувальні вироки суду за вчинення злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, та/або пов'язаних із зловживанням своїм службовим становищем; про кількість осіб, щодо яких складено протоколи про вчинення адміністративних корупційних правопорушень та на яких накладено адміністративне стягнення за корупційне правопорушення; про розмір завданих корупційними правопорушеннями збитків, стан та обсяги їх відшкодування фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (додаток 2);

2) про кількість осіб окремо за категоріями, зазначеними у частині першій статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"3206-17, і за видами відповідальності:

за адміністративні корупційні правопорушення (додаток 3);

за вчинення злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (додаток 4);

за вчинення злочинів, пов'язаних із зловживанням своїм службовим становищем (додаток 5).

5. Спеціально уповноважений орган готує звіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції з урахуванням інформації, що надійшла від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держадміністрацій та спеціально-уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції (спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю МВС, податкової міліції, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ, Військової служби правопорядку в Збройних Силах).

Спеціально уповноважений орган оприлюднює зазначений звіт щороку не пізніше 15 квітня у друкованих засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, на Урядовому порталі та на власному веб-сайті.

Додаток 1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 20 жовтня 2011 р. N 1094

ІНФОРМАЦІЯ

про результати проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави

________________________________

(найменування державного органу)

за __________ рік

------------------------------------------------------------------------------
| Загальна |    Кількість осіб, які претендують на зайняття посад,    |
|кількість |      пов'язаних з виконанням функцій держави,       |
|осіб, які |        що не пройшли спеціальну перевірку        |
| претен- |-----------------------------------------------------------------|
| дують  |у зв'язку |у зв'язку | у зв'язку |у зв'язку|у зв'язку |у зв'язку |
|на зайнят-|із притяг-|з виявлен-|з виявлен- |з перебу-|з виявлен-|з виявлен-|
|тя посад, | ненням |ням факту |ням недос- | ванням |ням недос-|ням інших |
|пов'язаних| особи до |про те, що| товірних | особи на| товірних |порушень, |
|з виконан-| кримі- |особа під-|відомостей,| диспан- |даних про | перед- |
|ням функ- | нальної |дана, під-|зазначених | серному | освіту, | бачених |
|цій держа-| відпові- | давалася |у деклара- | психіат-|наявність | законо- |
|ви, що ус-|дальності,|раніше ад-| ції про  | ричному |наукового | давством |
| пішно  | в тому | мініст- |майно, до- | та/або | ступеня, |     |
| пройшли | числі за |ративним |ходи, вит- | нарколо-| вченого |     |
|спеціальну|корупційні|стягненням|рати і зо- | гічному | звання, |     |
|перевірку | правопо- |за коруп- |бов'язання | обліку | підви- |     |
|     | рушення, |ційні пра-|фінансового|     | щення  |     |
|     |наявності |вопорушен-| характеру |     | квалі- |     |
|     |судимості |  ня   |      |     | фікації |     |
------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 20 жовтня 2011 р. N 1094

ІНФОРМАЦІЯ

про результати роботи у сфері протидії корупції

_______________________________________

(найменування спеціально уповноваженого

_______________________________________

суб'єкта у сфері протидії корупції )

за __________ рік

-----------------------------------------------------------------------------------
| Кількість | Кількість | Кількість| Кількість |Кількість |Кількість |Відомості |
|осіб, щодо | осіб, щодо |осіб, щодо| осіб, щодо |осіб, щодо| осіб, на |про розмір|
|яких вине- |яких набрали|яких вине-|яких набрали|яких скла-|яких нак- | завданих |
|сено пос- | законної |сено пос- | законної |дено про- |ладено ад-|внаслідок |
|танови про |  сили  |танови про|  сили  |токоли про| мініст- | вчинення |
|притягнен- |обвинувальні|притягнен-|обвинувальні| вчинення | ративне | коруп- |
|ня як об- |вироки суду |ня як об- |вироки суду | адмініс- |стягнення | ційних |
| винува-  |за вчинення | винува- |за вчинення |тративних |за коруп- | право- |
| ченого  | злочинів у | ченого | злочинів, |корупцій- |ційне пра-| порушень |
|за вчинен- |  сфері  |за вчинен-| пов'язаних |них право-|вопорушен-| збитків, |
|ня злочи- | службової |ня злочи- |   із   | порушень |  ня  | стан та |
|нів у сфе- | діяльності |нів, пов'-|зловживанням|     |     |обсяги їх |
|рі службо- |   та   |язаних із |  своїм  |     |     | відшко- |
|вої діяль- |професійної | зловжи- | службовим |     |     | дування |
| ності та |діяльності, | ванням | становищем |     |     | фізичним |
|професійної| пов'язаної | своїм  |      |     |     |та юридич-|
|діяльності,| з наданням |службовим |      |     |     |ним особам|
|пов'язаної | публічних |становищем|      |     |     |внаслідок |
|з наданням |  послуг  |     |      |     |     | вчинення |
|публічних |      |     |      |     |     |корупцій- |
| послуг  |      |     |      |     |     |  ного  |
|      |      |     |      |     |     | правопо- |
|      |      |     |      |     |     | рушення |
-----------------------------------------------------------------------------------

Додаток 3

до постанови Кабінету Міністрів України

від 20 жовтня 2011 р. N 1094

ІНФОРМАЦІЯ

про кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності, за категоріями, зазначеними у частині першій статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", які вчинені за _________ рік

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Суб'єкти   |         Статті Кодексу України про адміністративні правопорушення           |
|відповідальності |-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| за корупційні |   172-2   |   172-3   |   172-4   |   172-5   |   172-6   |172-7|172-8|172-9|
| правопорушення |---------------+---------------+---------------+---------------+---------------|   |   |   |
|         |частина|частина|частина|частина|частина|частина|частина|частина|частина|частина|   |   |   |
|         | перша | друга | перша | друга | перша | друга | перша | друга | перша | друга |   |   |   |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----|
|Суб'єкти     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |
|відповідальності,|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |
|визначені    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |
|зазначеним    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |
|Законом:     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----|
|у пункті 1    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |
|частини першої  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |
|статті 4:    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----|
|  підпункт "а" |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----|
|  підпункт "б" |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----|
|  підпункт "в" |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----|
|  підпункт "г" |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----|
|  підпункт "ґ" |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----|
|  підпункт "д" |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----|
|  підпункт "е" |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----|
|  підпункт "є" |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----|
|  підпункт "ж" |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----|
|у пункті 2    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |
|частини першої  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |
|статті 4:    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----|
|  підпункт "а" |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----|
|  підпункт "б" |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----|
|  підпункт "в" |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----|
|  підпункт "г" |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----|
|у пункті 3    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |
|частини першої  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |
|статті 4     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----+-----+-----|
|у пункті 4    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |
|частини першої  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |
|статті 4     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 4

до постанови Кабінету Міністрів України

від 20 жовтня 2011 р. N 1094

ІНФОРМАЦІЯ

про кількість осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, за категоріями, зазначеними у частині першій статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", які вчинені за _________ рік

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Суб'єкти   |                                            Статті Кримінального кодексу України                                           |
|відповідальності |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| за корупційні  |   364   | 364-1 |   365   | 365-1 |  365-2   |  366  |  367  |    368    |   368-2  |   368-3  |    368-4    |      369     |   369-2  |  370  |424 |
| правопорушення |--------------+---------+--------------+---------+--------------+---------+---------+-------------------+--------------+--------------+-------------------+------------------------+--------------+---------+----|
|         |час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|час-|част|час-|час-|час-|час-|час-|час-|
|         |тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|тина|п'я-|тина|тина|тина|тина|тина|тина|
|         |пер-|дру-|тре-|пер-|дру-|пер-|дру-|тре-|пер-|дру-|пер-|дру-|тре-|пер-|дру-|пер-|дру-|пер-|дру-|тре-|чет-|пер-|дру-|тре-|пер-|дру-|тре-|пер-|дру-|тре-|чет-|пер-|дру-|тре-|чет-| та |пер-|дру-|тре-|пер-|дру-|пер-|
|         | ша | га | тя | ша | га | ша | га | тя | ша | га | ша | га | тя | ша | га | ша | га | ша | га | тя |вер-| ша | га | тя | ша | га | тя | ша | га | тя |вер-| ша | га | тя |вер-|  | ша | га | тя | ша | га | ша |
|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | та |  |  |  |  |  |  |  |  |  | та |  |  |  | та |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|Суб'єкти     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|відповідальності,|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|визначені    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|зазначеним    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|Законом:     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|у пункті 1    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|частини першої  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|статті 4:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|  підпункт "а" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|  підпункт "б" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|  підпункт "в" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|  підпункт "г" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|  підпункт "ґ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|  підпункт "д" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|  підпункт "е" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|  підпункт "є" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|  підпункт "ж" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|у пункті 2    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|частини першої  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|статті 4:    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|  підпункт "а" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|  підпункт "б" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|  підпункт "в" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|  підпункт "г" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|у пункті 3    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|частини першої  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|статті 4     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
|у пункті 4    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|частини першої  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|статті 4     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 5

до постанови Кабінету Міністрів України

від 20 жовтня 2011 р. N 1094

ІНФОРМАЦІЯ

про кількість осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, пов'язаних із зловживанням службовим становищем, за категоріями, зазначеними у частині першій статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", які вчинені за _________ рік

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Суб'єкти   |             Статті Кримінального кодексу України             |
|відповідальності |---------------------------------------------------------------------------------------|
| за корупційні |частина|частина|частина|частина|частина|частина|частина|частина|частина|частина|частина|
| правопорушення | друга | друга | друга | друга | друга | друга | перша | друга | перша | друга | третя |
|         |статті |статті |статті |статті |статті |статті |статті |статті |статті |статті |статті |
|         | 191 | 262 | 308 | 312 | 313 | 320 | 357 | 410 | 423 | 423 | 423 |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Суб'єкти     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|відповідальності,|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|визначені    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|зазначеним    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Законом:     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|у пункті 1    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|частини першої  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|статті 4:    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|  підпункт "а" |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|  підпункт "б" |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|  підпункт "в" |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|  підпункт "г" |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|  підпункт "ґ" |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|  підпункт "д" |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|  підпункт "е" |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|  підпункт "є" |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|  підпункт "ж" |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|у пункті 2    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|частини першої  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|статті 4:    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|  підпункт "а" |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|  підпункт "б" |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|  підпункт "в" |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|  підпункт "г" |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|у пункті 3    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|частини першої  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|статті 4     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|в пункті 4    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|частини першої  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|статті 4     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------