КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 16 травня 1995 р. N 344
Київ


( Постанова втратила чинність крім пункту 14 на підставі
Розпорядження КМ

N 301-р від 23.04.96 )
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 727 від 11.09.95 )

Про затвердження Положення про прийом слухачів до Інституту державного управління і самоврядування при Кабінеті Міністрів України та його філіалів за програмою підготовки магістрів державного управління

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про прийом слухачів до Інституту державного управління і самоврядування при Кабінеті Міністрів України та його філіалів за програмою підготовки магістрів державного управління (додається).

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 14 травня 1993 р. N 349 "Про затвердження Положення про прийом слухачів до Інституту державного управління і самоврядування при Кабінеті Міністрів України" (ЗП України, 1993 р., N 10, ст. 215).

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України
Міністр
Кабінету Міністрів України

Є. МАРЧУК

В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.49

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 16 травня 1995 р. N 344

ПОЛОЖЕННЯ

про прийом слухачів до Інституту державного управління і самоврядування при Кабінеті Міністрів України та його філіалів за програмою підготовки магістрів державного управління

1. Інститут державного управління і самоврядування при Кабінеті Міністрів України та його філіали (далі - Інститут) здійснюють прийом слухачів на навчання за однорічною програмою підготовки магістрів державного управління з чотирьох основних напрямів (спеціалізацій): економіка і фінанси, право і політика, соціальна і гуманітарна політика, управління містом.

2. До Інституту приймаються громадяни України незалежно від статі, віком до 40 років, які мають вищу освіту та працюють в державних органах, органах місцевого самоврядування та інших органах, на які поширюється дія Закону України "Про державну службу", не менш як 2 роки, а також керівники державних підприємств, установ і організацій, які зараховані до кадрового резерву на посади державних службовців першої - третьої категорії.

3. Підготовка кадрів в Інституті здійснюється за направленням-договором (форма додається), що укладається між працівником, який направляється на навчання, та керівником органу, що його направляє.

4. Кількість слухачів Інституту та осіб, які підлягають направленню для проходження конкурсу, визначається щорічно Головним управлінням державної служби при Кабінеті Міністрів України з урахуванням забезпечення представництва в ньому державних органів та органів місцевого самоврядування.

5. Прийом слухачів до Інституту здійснюється за конкурсом, умови якого визначаються цим Положенням та оголошуються у засобах масової інформації.

6. До заяви про вступ до Інституту додаються листок обліку кадрів, автобіографія, копія диплома про освіту, медична довідка за формою 086-у, три фотокартки розміром 3 х 4 см, направлення-договір. Паспорт подається особисто.

7. Організацію прийому до Інституту здійснює приймальна комісія.

Приймальна комісія щорічно затверджується Головним управлінням державної служби при Кабінеті Міністрів України.

До складу приймальної комісії входять: представники Секретаріату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, апарату Кабінету Міністрів України, Головного управління державної служби при Кабінеті Міністрів України, керівництва Інституту, професорсько-викладацького складу Інституту, провідні вчені України.

Рішення комісії приймаються більшістю голосів її членів, а в разі їх рівності голос голови приймальної комісії є вирішальним.

8. Приймальна комісія готує документацію для прийому вступників, організує приймання документів, залучає кваліфікованих екзаменаторів, добирає рекомендовану для вступників літературу, організує консультації, забезпечує проведення вступних іспитів та узагальнення їх підсумків.

9. Кожний вступник проходить конкурсний відбір, що включає письмові іспити із правових, історичних та соціально-економічних питань; складання ділового документа; співбесіду із сучасних проблем державного управління та самоврядування. Конкурс проводиться українською мовою.

10. Результати іспитів (відомості оцінок разом з письмовими роботами) подаються на розгляд приймальної комісії для прийняття рішення щодо зарахування вступників до Інституту.

11. Рішення приймальної комісії Інституту про зарахування вступників на навчання затверджує Кабінет Міністрів України, про що Інститут повідомляє вступників та органи, що направляли їх на навчання.

12. У разі зарахування на навчання до Інституту працівник звільняється із займаної посади.

На час навчання дана посада може заміщуватися за строковим трудовим договором. Відповідно до направлення-договору випускнику Інституту гарантується надання посади, рівноцінної за оплатою і значущістю тій, яку він займав до вступу в Інститут.

13. Навчання в Інституті зараховується слухачам до загального трудового стажу та стажу державної служби відповідно до пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. N 283.

14. Слухачам Інституту на підставі довідок з попереднього місця роботи виплачується стипендія в розмірі середньої заробітної плати за останній місяць до вступу в Інститут, розмір якої переглядається відповідно до змін в оплаті праці працівників державних органів і органів місцевого самоврядування. Для слухачів із числа керівників державних підприємств, установ і організацій стипендія встановлюється у розмірі середньомісячної заробітної плати, але не більше максимальної стипендії слухачів Інституту з числа державних службовців.

В Інституті створюється за рахунок державного бюджету фонд соціального захисту слухачів у розмірі до 10 відсотків місячного стипендіального фонду.

15. Іногороднім слухачам безкоштовно надається місце для проживання у гуртожитках Інституту та його філіалів. Члени їх сімей житлом не забезпечуються.

16. Слухачам, які успішно виконали весь обсяг навчальної програми і захистили магістерську працю, присуджується другий науковий ступінь магістра державного управління і видається диплом установленого зразка.

17. Після закінчення Інституту його випускники відповідно до направлення-договору зобов'язані відпрацювати в органах, які їх направили на навчання, не менш як 3 роки.

В окремих випадках, за погодженням з органом, що направляв на навчання, випускник може бути прийнятий на роботу до іншого державного органу чи органу місцевого самоврядування.

18. По закінченні навчання слухачам надається 30-денна відпустка з виплатою місячної стипендії за рахунок стипендіального фонду Інституту.

Додаток

до Положення про прийом слухачів до Інституту

державного управління і самоврядування при

Кабінеті Міністрів України та його філіалів за

програмою підготовки магістрів державного

управління

НАПРАВЛЕННЯ-ДОГОВІР

 ______________________________________________________
   (назва органу, що направляє на навчання)
 та ___________________________________________________
      (прізвище, ім'я та по батькові)
   (далі - працівник), підписуючи це направлення-договір, беруть
на себе такі зобов'язання:
   1. Рекомендуючий орган направляє на навчання за програмою
магістра державного управління терміном на один рік до Інституту
державного управління і самоврядування при Кабінеті Міністрів
України________________________________________________
    (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   і зобов'язується після закінчення навчання забезпечити його
(її) працевлаштування на посаду рівноцінну за оплатою і значущістю
тій, яку він (вона) займав до вступу в Інститут.
   Відповідальність за  виконання  цього  зобов'язання  несе
керівник органу, що направляє на навчання.
   2. Працівник зобов'язується  після  закінчення  Інституту
відпрацювати не менш як 3 роки в структурах органу, що направляє
його   (її)   на   навчання.
 _________________________      ____________________________
 (посада керівника органу,      (прізвище та ініціали
 _________________________      ____________________________
 що направляє на навчання,       працівника)
 _________________________      ____________________________
 прізвище та ініціали)
 ____________  __________      ____________    _________
 (підпис)    (дата)        (підпис)      (дата)
   МП
 _______________________________   ____________________________
 (юридична адреса та повна назва   (домашня адреса працівника)
 _______________________       ____________________________
 органу, що направляє
 _______________________
 на навчання)