ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Н А К А З

24.02.2011 N 44

Про затвердження Положення про встановлення надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи керівникам територіальних органів Головдержслужби та їх заступникам

Відповідно до Закону України "Про державну службу", постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 N 268268-2006-п "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", з метою підвищення ефективності та стимулювання роботи керівників територіальних органів Головного управління державної служби України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про встановлення надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи керівникам територіальних органів Головдержслужби та їх заступникам.

2. Адміністративно-фінансовому департаменту у тижневий термін ознайомити з цим наказом заступників Начальника Головдержслужби, керівників структурних підрозділів та територіальних органів Головдержслужби, директора Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, директора Школи вищого корпусу державної служби.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник Головдержслужби
Т.Мотренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головдержслужби

24.02.2011 N 44

ПОЛОЖЕННЯ

про встановлення надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи керівникам територіальних органів Головдержслужби та їх заступникам

1. Загальні положення

1.1. Це Положення вводиться в дію з метою удосконалення принципів управлінської діяльності територіальних органів Головдержслужби та стимулювання її якості, посилення мотивації керівників територіальних органів Головдержслужби та їх заступників (далі - керівництво) до високопрофесійної, результативної роботи.

1.2. Розмір надбавки (далі - надбавка) за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи може встановлюватись до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та надбавки за вислугу років, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 N 268.

1.3. Виплати здійснюються в межах нормативно визначеної для цього частини коштів затвердженого річного фонду оплати праці.

1.4. У разі, погіршення якості роботи, порушення трудової дисципліни несвоєчасного виконання завдань поставлених перед керівництвом, зазначена надбавка скасовується або розмір її зменшується.

2. Порядок підготовки керівниками територіальних органів Головдержслужби подань про надбавки

2.1. Надбавка керівництву за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи встановлюється з урахуванням рейтингового оцінювання діяльності територіальних органів, затвердженого відповідним наказом Головдержслужби.

2.2. Подання щодо встановлення надбавки (далі - подання) надсилається на ім'я Начальника Головдержслужби керівником територіального органу Головдержслужби, або особою, що його заміщує щорічно, у січні місяці у відповідності до місця у рівні рейтингу, визначеного Шкалою граничних показників, яка формується за результатами рейтингового оцінювання територіального органу за попередній рік (додаток).

2.3. До подання додається розрахунок фонду заробітної плати на період, за який здійснюється встановлення надбавки, зазначається розмір попередньої надбавки керівництву (у разі її наявності) та інформація щодо середнього розміру надбавки працівників територіального органу.

2.4. У липні місяці розмір надбавки керівництву територіального органу Головдержслужби може змінюватись, у відповідності до місця у рівні рейтингу, визначеного Шкалою граничних показників, яка формується за результатами рейтингового оцінювання територіального органу за I півріччя.

3. Порядок опрацювання внесених керівниками територіальних органів Головдержслужби подань про надбавки

3.1. Департамент модернізації державної служби (далі - департамент) у тижневий термін опрацьовує внесені територіальним органом подання.

3.2. При опрацюванні подання територіального органу Головдержслужби департаментом аналізується відповідність внесеного на розгляд розміру надбавки до Шкали граничних показників.

3.3. За результатами опрацювання пропозицій, внесених територіальним органом Головдержслужби, департамент готує проект службової записки на ім'я Начальника Головдержслужби щодо встановлення надбавки, який погоджується з адміністративно-фінансовим департаментом та подається на розгляд заступника Начальника Головдержслужби, відповідно до розподілу обов'язків.

4. Заключні положення

4.1. За результатами рішення, яке прийнято Начальником Головдержслужби щодо встановлення надбавки керівництву територіального органу, сектором кадрової роботи управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадровоїроботи готується проект наказу про встановлення надбавок керівникам територіальних органів Головдержслужби, що в установленому порядку подається на розгляд Начальнику Головдержслужби.

4.2. Надбавка керівництву виплачується не пізніше терміну виплати заробітної плати за місяць, наступний за місяцем, в якому вона нарахована.

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головдержслужби

України

24.02.2011 N 44

ШКАЛА

граничних показників розміру надбавки /відповідно до результатів рейтингового оцінювання/

Місце у рейтингу
Розмір надбавки
1
до 50%
2
3
4
до 45%
5
6
7
до 40%
8
9
10
до 35%
11
12
13
до 30%
14
15
16
до 25%
17
18
19
до 15%
20
21
22
до 10%
23
24
25