МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 455 від 15.12.98
м.Київ


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 грудня 1998 р.
за N 832/3272

Про заходи щодо реалізації Закону України "Про державну службу" в Збройних Силах України


( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
оборони

N 107 від 20.04.2000

N 151 від 25.05.2000

N 132 від 24.04.2001

N 246 від 27.04.2005

N 655 від 02.11.2005

N 490 від 06.10.2008

N 137 від 26.03.2009

N 158 від 25.03.2010

N 389 від 26.07.2010

N 472 від 03.08.2011

N 662 від 31.10.2011 )

Для виконання Закону України "Про державну службу", розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 травня 1995 року N 301-р301-95-р та постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 1996 року N 658658-96-п "Про затвердження Положення про ранги державних службовців" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Інструкцію про порядок присвоєння рангів державним службовцям Збройних Сил України, що додається.

1.2. Інструкцію про порядок оформлення і подання документів для продовження терміну перебування на державній службі, що додається.

1.3. Перелік органів військового управління, прирівняних до управлінь видів Збройних Сил України, що додається.


( Пункт 1.3 в редакції Наказу Міністерства оборони
N 655 від 02.11.2005 )

2. Накази Міністра оборони України від 31.03.94 N 90 "Про присвоєння рангів державним службовцям центрального апарату Міністерства оборони України", від 12.01.95 N 7 "Про заходи щодо реалізації Закону України "Про державну службу" в Збройних Силах України", від 14.08.95 N 200 "Про заходи щодо реалізації Закону України "Про державну службу" в органах військового управління та військових комісаріатах", за винятком пунктів 4 та 6, від 04.09.98 N 330z0557-98 "Про внесення доповнень до наказу Міністра оборони України від 14.08.95 N 200", від 01.10.98 N 357z0681-98 "Про внесення доповнення до наказу Міністра оборони України від 14.08.95 N 200" та пункт 2 наказу Міністра оборони України від 29.12.97 N 500 "Про внесення доповнень до наказів Міністра оборони України від 23.05.94 N 025 та від 14.08.95 N 200" вважати такими, що втратили чинність.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра оборони України.

4. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

Міністр оборони України
генерал армії України

О.І.Кузьмук

Затверджено

Наказ Міністра оборони України

15.12.98 N 455

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 грудня 1998 р.

за N 832/3272

Інструкція про порядок присвоєння рангів державним службовцям Збройних Сил України*

_______________

* Далі - Інструкція.

1. Ранги присвоюються державним службовцям в індивідуальному порядку відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації та результатів роботи.

Особам, які вперше прийняті на державну службу, присвоюється, як правило, найнижчий ранг, передбачений для відповідних категорій посад.

2. Посади державних службовців (в управліннях центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України відповідно до Переліку посад державних службовців центрального апарату Міністерства оборони України (додаток 1), управлінь видів Збройних Сил України відповідно до Переліку посад державних службовців управлінь видів Збройних Сил України та інших прирівняних до них органів військового управління (додаток 2)) віднесені:


( Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міноборони
N 132 від 24.04.2001 )

начальники управлінь, самостійних відділів у складі міністерства - до третьої категорії; може бути присвоєно 7, 6 і 5 ранг;

заступники начальників управлінь, самостійних відділів міністерства, начальників (заступників начальників) відділів у складі управлінь - до четвертої категорії; може бути присвоєно 9, 8 і 7 ранг;

спеціалістів центрального апарату Міністерства оборони України, державні службовці управлінь видів Збройних Сил України та інших, прирівняних до них органів військового управління - до п'ятої категорії; може бути присвоєно 11, 10 і 9 ранг.

3. Посади державних службовців управлінь оперативних командувань, військового комісаріату Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських військових комісаріатів відповідно до Переліку посад державних службовців управлінь оперативних командувань та інших прирівняних до них органів військового управління, об'єднань (додаток 3) та відповідно до Переліку посад державних службовців військових комісаріатів (додаток 4) віднесені до шостої категорії; може бути присвоєно 13, 12 і 11 ранг.

4. Посади державних службовців управлінь армій, корпусів, міських та районних військових комісаріатів відповідно до Переліків (додатки 3 та 4) віднесені до сьомої категорії; може бути присвоєно 15, 14 і 13 ранг.

5. Ранги державним службовцям присвоюються:

в управліннях центрального апарату Міністерства оборони України, Генеральному штабі Збройних Сил України, апаратах органів військового управління, прирівняних до управлінь видів Збройних Сил України, органах військового управління, прирівняних до управлінь оперативних командувань, інших органах військового управління - наказами посадових осіб, яким надано право видання наказів стосовно прийняття на роботу.


( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міноборони
N 151 від 25.05.2000; в редакції Наказів Міноборони
N 132 від 24.04.2001,
N 246 від 27.04.2005 )

6. Ранги присвоюються державним службовцям одночасно з прийняттям їх на державну службу або призначенням на вищу посаду.

Особам, призначеним на посади державних службовців з установленням випробування, ранги присвоюються з урахуванням його результатів.

7. Через два роки після присвоєння державному службовцю відповідного рангу безпосередні керівники порушують клопотання перед старшими начальниками щодо можливості присвоєння йому чергового рангу. При цьому в поданні зазначається номер та дата наказу про присвоєння попереднього рангу. Позитивне рішення приймається за умови успішної роботи державного службовця.

Черговий ранг не може бути присвоєний державному службовцю, до якого протягом останнього року застосовувалися дисциплінарні стягнення, а також у період проведення службового розслідування або перебування під слідством.

Затримка у присвоєнні чергового рангу до одного року може застосовуватися до державного службовця як захід дисциплінарного впливу.

8. Для присвоєння чергового рангу оформлюється Подання на державного службовця для присвоєння рангу (додаток 5), яке підписується начальником управління (окремого відділу, служби), завіряється гербовою печаткою та подається до кадрового органу державних службовців (посадових осіб), яким надано право розгляду документів для підготовки проектів наказів про присвоєння рангів.

9. За виконання особливо відповідальних завдань державному службовцю може бути присвоєно черговий ранг достроково у межах відповідної категорії посад.

10. Якщо державні службовці призначені на посади вищої категорії, їм присвоюється ранг у межах категорії посад, які вони зайняли.

Якщо державні службовці зайняли вищі посади в межах категорії посад, на яких вони перебували, їм може бути залишений попередній або присвоєний вищий ранг у межах цієї категорії.

У випадку залишення попереднього рангу наступний ранг державному службовцю присвоюється з урахуванням часу присвоєння попереднього рангу.

11. За сумлінну працю державному службовцю при звільненні з державної служби у зв'язку з виходом на пенсію може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад, якщо він має найвищий ранг у цій категорії посад.

12. Якщо державний службовець перейшов на посаду нижчої категорії або залишив державну службу, на яку потім повернувся, за ним зберігається присвоєний ранг.

13. Державний службовець може бути позбавлений рангу лише за вироком суду.

14. Присвоєння, зміна, позбавлення рангу за вироком суду оформляється наказами відповідних посадових осіб, зазначених у пункті 5 даної Інструкції, про що робиться відповідний запис у трудовій книжці державного службовця.

15. Надбавка за ранг виплачується з дня його присвоєння у розмірах, передбачених чинним законодавством.

Державному службовцю, який працює неповний робочий день (тиждень), надбавка за ранг здійснюється пропорційно відпрацьованому часу.

Особам, які призначені на посади державних службовців з терміном випробування і мають ранги, присвоєні за попереднім місцем роботи, надбавка за ранг у період випробування виплачується відповідно до цього рангу.

Додаток 1

до п.2 Інструкції про порядок

присвоєння рангів державним

службовцям Збройних Сил

України

Перелік посад державних службовців центрального апарату Міністерства оборони України

1. Начальники управлінь, самостійних відділів у складі міністерства та їх заступники.

2. Начальники відділів у складі управлінь та їх заступники.

3. Головний спеціаліст.

4. Економічний радник.

5. Консультант.

6. Провідний спеціаліст.

7. Спеціаліст першої категорії.

8. Спеціаліст другої категорії.

9. Спеціалісти (агроном, лікар ветеринарний, бухгалтер, бухгалтер-ревізор).

10. Головний бухгалтер.

11. Інженери всіх найменувань.

12. Ревізор, інспектор-ревізор, економіст.

13. Юрисконсульт.

14. Помічник начальника управління (відділу).

15. Начальник (заступник начальника) відділення.

16. Референт-перекладач, референт.

Додаток 2

до п.2 Інструкції про порядок

присвоєння рангів державним

службовцям Збройних Сил

України

Перелік посад державних службовців управлінь видів Збройних Сил України та інших прирівняних до них органів військового управління

1. Начальники відділів, відділень, груп та інших структурних підрозділів.

2. Помічники начальників управлінь, відділів, відділень, груп та інших структурних підрозділів.

3. Начальник канцелярії.

4. Консультант.

5. Головні бухгалтери та їх заступники.

6. Бухгалтер, бухгалтер-ревізор.

7. Інженери усіх спеціальностей.

8. Спеціалісти (агроном, лікар ветеринарний, зоотехнік, програміст, психолог, соціолог, референт, методист, редактор).

9. Інспектор-ревізор.

10. Товарознавець, економіст.

11. Юрисконсульт.

Додаток 3

до пп.3 та 4 Інструкції про порядок

присвоєння рангів державним

службовцям Збройних Сил України

Перелік посад державних службовців управлінь оперативних командувань та інших прирівняних до них органів військового управління, об'єднань

1. Начальники відділів, відділень, груп та інших структурних підрозділів.

2. Помічники начальників відділів, відділень, груп та інших структурних підрозділів.

3. Начальник канцелярії.

4. Консультант.

5. Головні бухгалтери та їх заступники.

6. Бухгалтер, бухгалтер-ревізор.

7. Інженери усіх спеціальностей.

8. Спеціалісти (агроном, лікар ветеринарний, зоотехнік, програміст, психолог, соціолог, референт, методист, редактор).

9. Інспектор-ревізор, інспектор-лікар, інспектор-провізор.

10. Товарознавець, економіст.

11. Юрисконсульт.

Додаток 4

до пп.3 та 4 Інструкції про порядок

присвоєння рангів державним

службовцям Збройних Сил України

Перелік посад державних службовців військових комісаріатів

1. Начальники відділень, груп, частин та інших структурних підрозділів.

2. Старші помічники, помічники начальників відділів, відділень, груп.

3. Помічник військового комісара з правової роботи.

4. Математик, інженер-програміст, інженер.

5. Економіст.

6. Юрисконсульт.

7. Бухгалтер, бухгалтер-ревізор.

8. Ревізор, інспектор-ревізор.

9. Спеціалісти (психолог, референт-перекладач).

Додаток 5

до п.8 Інструкції про порядок

присвоєння рангів державним

службовцям Збройних Сил

України

Подання на державного службовця для присвоєння рангу

   1. Загальні дані
   Прізвище, ім'я, по батькові _________________________________
   Число, місяць і рік народження ______________________________
   Посада, яку займає працівник, стаж роботи на ній ____________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Освіта ______________________________________________________
        (назва навчального закладу, рік закінчення)
__________________________________________________________________
   Спеціальність за освітою ____________________________________
   Загальний стаж роботи _______________________________________
   2. Стисла характеристика
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Вказати попередній ранг та яким наказом присвоєно)
__________________________________________________________________
   3. Присяга прийнята "___" ______________ 199_ року.
   4. Пропозиції щодо присвоєння рангу державному службовцю:
   Державному службовцю ________________________________________
                (прізвище та ініціали)
пропонується присвоїти _____________________________________ ранг.
   Начальник ___________________________________________________
(командир)         (найменування посади)
__________________________________________________________________
     (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
печатка
"___" ___________ 199_ р.

Затверджено

Наказ Міністра оборони України

15.12.98 N 455

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 грудня 1998 р.

за N 832/3272

Інструкція про порядок оформлення та подання документів для продовження терміну перебування на державній службі

1. Відповідно до Закону України "Про державну службу" граничний вік перебування на державній службі становить 60 років для чоловіків і 55 років для жінок. У разі потреби Міністр оборони України за узгодженням з начальником Головного управління державної служби при Кабінеті Міністрів України може продовжити термін перебування на державній службі, але не більше ніж на п'ять років.

2. Для продовження терміну перебування на державній службі державний службовець подає за командою заяву керівнику органу військового управління, який здійснював його приймання на роботу.

3. Оформлені належним чином документи (заява, подання керівника відповідного органу військового управління, довідка (додаток), копія трудової книжки, супровідний лист, витяг зі списку осіб, зарахованих до кадрового резерву) надсилаються за командою до відділу кадрів державних службовців Головного управління кадрів Міністерства оборони України з розрахунком, щоб вони надійшли не пізніше ніж за два місяці до досягнення державним службовцем граничного віку перебування на державній службі.

Копія (ксерокопія) трудової книжки державного службовця з обов'язковими записами в ній про прийняття присяги і присвоєння відповідного рангу подається оформленою згідно з чинним законодавством.


( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міноборони
N 132 від 24.04.2001 )

4. У разі прийняття позитивного рішення щодо продовження терміну перебування на державній службі воно оформлюється наказом Міністра оборони України.

5. Особам, які працюють на посадах радників або консультантів, термін перебування на державній службі при досягненні граничного віку продовжується за вищезазначеним порядком. Після закінчення продовженого в установленому порядку п'ятирічного терміну у виняткових випадках зазначені особи можуть бути залишені на державній службі (на посадах радників або консультантів) за рішенням Міністра оборони України.


( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міноборони
N 132 від 24.04.2001 )

Додаток

до п.3 Інструкції про порядок

оформлення і подання

документів для продовження

терміну перебування на

державній службі

Довідка (подається для продовження терміну перебування на державній службі)

   _____________________________________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові)
Працює ___________________________________________________________
            (повна назва посади)
__________________________________________________________________
Число, місяць і рік           Місце народження
народження
Освіта                 Закінчив (коли, що)
Спеціальність за освітою
Чи має стягнення            Якими мовами володіє і в
(які, коли, ким і за що накладені)   якій мірі
Чи має державні нагороди (які)     Чи є депутатом Ради (якої)
Присяга прийнята (дата)         Присвоєно ранг (який)
            Робота в минулому:
          (стислий послужний список)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Начальник ________________________________________________________
(командир)        (найменування посади)
__________________________________________________________________
     (військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
печатка
"___" ____________ 199_ р.

Затверджено

Наказ Міністра оборони України

15.12.98 N 455

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 грудня 1998 р.

за N 832/3272

ПЕРЕЛІК

органів військового управління, прирівняних до управлінь видів Збройних Сил України


( Пункт 1 виключено на підставі Наказу Міністерства оборони
N 389 від 26.07.2010 )

1. Головне управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України.

2. Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України.

3. Головний командний центр Збройних Сил України.

4. Центральне управління метрології і стандартизації Збройних Сил України.

5. Управління по фінансуванню військових частин та установ центрального підпорядкування.

6. Регіональне медичне управління.

7. Головне управління виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України.

8. Головне фінансово-економічне управління Збройних Сил України.

9. Центральне управління військових сполучень Збройних Сил України.

10. Центр забезпечення миротворчої діяльності та реалізації міжнародних договорів Збройних Сил України.

11. Адміністративно-господарче управління Генерального штабу Збройних Сил України.

12. Галузевий державний архів Міністерства оборони України.

13. Управління пожежної безпеки Збройних Сил України.

14. Головне управління оперативного забезпечення Збройних Сил України.

15. Тил Збройних Сил України.

16. Озброєння Збройних Сил України.

17. Кадровий центр Збройних Сил України.


( Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказами Міноборони
N 107 від 20.04.2000,
N 151 від 25.05.2000; в редакції Наказів Міноборони
N 132 від 24.04.2001,
N 246 від 27.04.2005,
N 655 від 02.11.2005; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони
N 490 від 06.10.2008,
N 137 від 26.03.2009,
N 158 від 25.03.2010,
N 389 від 26.07.2010,
N 472 від 03.08.2011,
N 662 від 31.10.2011 )