ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 56/377/768/254 від 01.08.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
9 серпня 2002 р.
за N 644/6932

Про затвердження Інструкції з реалізації положень Порядку проведення обов'язкової спеціальної перевірки відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців

Відповідно до Указу Президента України від 19 листопада 2001 р. N 1098 "Про обов'язкову спеціальну перевірку відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію з реалізації положень Порядку проведення обов'язкової спеціальної перевірки відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців (додається).

2. Перевірку здійснювати Головному управлінню державної служби України (далі - Головдержслужба України) за участю Державної податкової адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України і Служби безпеки України.

3. Головдержслужбі України забезпечити подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України наказу "Про затвердження Інструкції з реалізації положень Порядку проведення обов'язкової спеціальної перевірки відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців".

4. Головдержслужбі України у десятиденний термін після державної реєстрації наказу "Про затвердження Інструкції з реалізації положень Порядку проведення обов'язкової спеціальної перевірки відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців" забезпечити тиражування його та надсилання Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, центральним та місцевим органам виконавчої влади.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на:

Заступника начальника Головдержслужби України Борсука М.О.;

Заступника Голови Державної податкової адміністрації України Гуржія С.Г.;

Першого заступника Державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України Зубчука В.А.;

Заступника Голови Служби безпеки України Вандіна Ю.О.

Начальник
Головдержслужби України
В.о. Голови Державної податкової
адміністрації України
В.о. Міністра внутрішніх
справ України
В.о. Голови Служби
безпеки України

Г.Леліков

Ф.Ярошенко

О.Гапон

Ю.Землянський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління

державної служби України,

Державної податкової

адміністрації України,

Міністерства внутрішніх

справ України,

Служби безпеки України

01.08.2002 N 56/377/768/254

ІНСТРУКЦІЯ

з реалізації положень Порядку проведення обов'язкової спеціальної перевірки відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців

1. Інструкцію з реалізації положень Порядку проведення обов'язкової спеціальної перевірки відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців (далі - Інструкція), розроблено відповідно до Указу Президента України від 19 листопада 2001 р. N 1098 "Про обов'язкову спеціальну перевірку відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців".

2. Обов'язкова спеціальна перевірка (далі - перевірка) проводиться стосовно відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців (далі - кандидати на зайняття посад), призначення на які здійснює Президент України або Кабінет Міністрів України.

3. Відомості піддаються перевірці за наявності письмової згоди на це кандидата на зайняття посади. У разі відсутності такої згоди перевірка не провадиться і питання про призначення даної особи на відповідну посаду не розглядається.

4. Перевірка здійснюється за дорученням Глави Адміністрації Президента України або Державного секретаря Кабінету Міністрів України Головним управлінням державної служби України (далі - Головдержслужба України) за участю Державної податкової адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України і Служби безпеки України в такому порядку:

4.1. Головдержслужба України надсилає запит установленої форми (додаток 1) про надання відомостей стосовно кандидата на зайняття посади у межах, визначених пунктом 5 Порядку проведення обов'язкової спеціальної перевірки відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців, затвердженого Указом Президента України від 19 листопада 2001 р. N 1098, відповідно до Переліку відомостей (додаток 2) до Державної податкової адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України і Служби безпеки України, а, у разі потреби, також до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

Запит підписується начальником Головдержслужби України (у разі відсутності начальника Головдержслужби України - особою, яка його заміщує) або посадовою особою Головдержслужби України, на яку покладено контроль за виконанням наказу, яким затверджено Інструкцію.

4.2. Якщо кандидат на зайняття посади безпосередньо перед розглядом питання про призначення на цю посаду обіймав посаду державного службовця або посадової особи органу місцевого самоврядування, Головдержслужба України отримує з останнього місця його роботи особову справу, оформлену відповідно до розділу 1 Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року N 731, та Методичних рекомендацій щодо застосування Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, затверджених наказом Головдержслужби України від 5 липня 1998 р. N 24z0453-98, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 липня 1998 р. за N 453/2893, для чого направляє за останнім місцем роботи кандидата на зайняття посади вимогу встановленої форми (додаток 3).

Вимога підписується начальником Головдержслужби України (у разі відсутності начальника Головдержслужби України - особою, яка його заміщує) або посадовою особою Головдержслужби України, на яку покладено контроль за виконанням наказу, яким затверджено Інструкцію.

4.3. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування за останнім місцем роботи кандидата на зайняття посади на наступний день після одержання вимоги надсилають особову справу Головдержслужбі України.

4.4. Державна податкова адміністрація України, Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки України, інші органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації на запит Головдержслужби України подають відомості стосовно кандидата на зайняття посади в термін до п'ятнадцяти днів з дня одержання запиту.

4.5. Відомості, що подаються Головдержслужбі України стосовно кандидата на зайняття посади, підписуються:

4.5.1. У Державній податковій адміністрації України, Міністерстві внутрішніх справ України, Службі безпеки України - керівником відповідного органу (у разі відсутності керівника органу - особою, яка його заміщує) або посадовою особою, на яку покладено контроль за виконанням наказу, яким затверджено Інструкцію.

4.5.2. В інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях - керівником відповідного органу, а в разі відсутності керівника органу - особою, яка його заміщує.

4.6. При необхідності доповнення або уточнення даних, отриманих відповідно до Порядку проведення обов'язкової спеціальної перевірки відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців, затвердженого Указом Президента України від 19 листопада 2001 р. N 1098 "Про обов'язкову спеціальну перевірку відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців", кандидат на зайняття посади, за його згодою, може бути запрошений до Головдержслужби України, для чого йому за місцем проживання або роботи надсилається рекомендованим листом запрошення встановленої форми (додаток 4), яке підписується начальником Головдержслужби України (у разі відсутності начальника Головдержслужби України - особою, яка його заміщує) або посадовою особою Головдержслужби України, на яку покладено контроль за виконанням наказу, яким затверджено Інструкцію.

5. Перевірка здійснюється Головдержслужбою України в місячний термін. За наявності особливих обставин начальник Головдержслужби України (у разі відсутності начальника Головдержслужби України - особа, яка його заміщує) за погодженням з посадовою особою, яка дала доручення на проведення перевірки, може продовжити цей термін не більш як на п'ятнадцять днів.

6. Обмін інформацією під час проведення перевірки здійснюється в порядку, визначеному законодавством, залежно від виду інформації та режиму доступу до неї.

7. Результати перевірки оформлюються у вигляді довідки (додаток 5), що складається у двох примірниках і підписується начальником відділу спеціальних перевірок Головдержслужби України, а в разі відсутності начальника відділу спеціальних перевірок Головдержслужби України - особою, яка його заміщує.

Перший примірник довідки із супроводжувальним листом Головдержслужба України надсилає посадовій особі, яка дала доручення на проведення перевірки. Супроводжувальний лист підписується начальником Головдержслужби України, а в разі відсутності начальника Головдержслужби України - особою, яка його заміщує.

Другий примірник довідки долучається до справи, що зберігається у відділі спеціальних перевірок Головдержслужби України.

8. Інформація про результати перевірки та матеріали до неї розголошенню не підлягають і зберігаються у Головдержслужбі України.

Начальник відділу
спеціальних перевірок
Головдержслужби України


С.Курман

Додаток 1

до п. 4.1 Інструкції з

реалізації положень Порядку

проведення обов'язкової

спеціальної перевірки

відомостей, що подають

кандидати на зайняття посад

державних службовців

"___" __________ 200_ р.             N _________
                   ____________________________
                    (назва органу, до якого
                      направлено запит)
                   ____________________________

ЗАПИТ

про надання відомостей стосовно кандидата на зайняття посади державного службовця

   На виконання доручення ______________________________________
     (указується посадова особа, яка дала доручення,
           та реквізити доручення)
__________________________________________________________________
на підставі пункту 7 Порядку проведення обов'язкової спеціальної
перевірки відомостей, що подають кандидати на зайняття посад
державних службовців, затвердженого Указом Президента України від
19 листопада 2001 р. N 1098, просимо в термін до
п'ятнадцяти днів подати Головдержслужбі України відомості стосовно
кандидата на зайняття посади державного службовця відповідно
до _______________________________________________________________
         (вказуються пункти переліку відомостей)
__________________________________________________________________
Переліку відомостей.
   Прізвище (попередні прізвища в разі їх наявності) ___________
__________________________________________________________________
   Ім'я ________________________________________________________
   По батькові _________________________________________________
   Дата народження _____________________________________________
   Місце народження ____________________________________________
   Місце проживання ____________________________________________
   Останнє місце роботи (із зазначенням ідентифікаційного коду
підприємства, установи, організації за ЄДРПОУ)____________________
__________________________________________________________________
   Ідентифікаційний номер  фізичної особи - платника податків,
інших обов'язкових платежів_______________________________________
 Додаток:___________________________________ на _______ аркушах.
 _____________________   ________      ____________________
 (найменування посади)   (підпис)      (ініціали, прізвище)
 Виконавець:  ____________________       ________________
        (ініціали, прізвище)       (номер телефону)

Додаток 2

до п. 4.1 Інструкції з

реалізації положень Порядку

проведення обов'язкової

спеціальної перевірки

відомостей, що подають

кандидати на зайняття посад

державних службовців

Лицевий бік

ПЕРЕЛІК ВІДОМОСТЕЙ,

які надаються, відповідно до компетенції, Державною податковою адміністрацією України, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України та іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями стосовно кандидата на зайняття посади на запит Головдержслужби України

З метою перевірки достовірності даних, повідомлених кандидатом на зайняття посади про себе під час розгляду питання щодо прийняття його на державну службу або просування по службі, а також зазначених у деклараціях даних про доходи, забов'язання фінансового характеру та майновий стан кандидата на зайняття посади щодо себе та членів своєї сім'ї, відповідно до пункту 7 Порядку проведення обов'язкової спеціальної перевірки відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців, затвердженого Указом Президента України від 19 листопада 2001 року N 1098, на запит Головдержслужби України (додаток 1) Державна податкова адміністрація України, Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки України, інші органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації надають відомості стосовно кандидата на зайняття посади державного службовця щодо достовірності даних, які викладені у документах, передбачених абзацами третім, п'ятим, шостим, сьомим, восьмим, дев'ятим, дванадцятим та тринадцятим пункту 5 Порядку розгляду питань, пов'язаних з призначенням на посади та звільненням з посад керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, урядових органів державного управління, державних підприємств та їх об'єднань, а також голів місцевих державних адміністрацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. N 16581658-2001-п:

1) особовій картці (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

2) біографічній довідці;

3) копіях документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації;

4) копіях першої та другої сторінок паспорта;

5) копії військового квитка (для військовозобов'язаних);

6) декларації (копії декларації) про доходи за минулий рік та зобов'язання фінансового характеру, у тому числі за кордоном, претендента і членів його сім'ї;

Зворотний бік

7) довідці встановленої форми про наявність допуску до державної таємниці;

8) медичній довідці про стан здоров'я.

З метою перевірки відомостей щодо додержання кандидатом на зайняття посади вимог, установлених законодавством про державну службу та боротьбу з корупцією, невиконання яких перешкоджає прийняттю та перебуванню на державній службі, Державна податкова адміністрація України, Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки України відповідно до пункту 7 Порядку проведення обов'язкової спеціальної перевірки відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців, затвердженого Указом Президента України від 19 листопада 2001 року N 1098, на запит (додаток 1) надають Головдержслужбі України відомості про застосування до кандидата на зайняття посади статті 7356/95-ВР¦st7, частини другої статті 8356/95-ВР¦st8, статті 9356/95-ВР¦st9, частини третьої статті 10356/95-ВР¦st10 та статті 11356/95-ВР¦st11 Закону України "Про боротьбу з корупцією"356/95-ВР та статей 123723-12¦st12 та 303723-12¦st30 Закону України "Про державну службу"3723-12, які передбачають:

9) відповідальність за вчинення корупційних діянь;

10) відповідальність за порушення спеціальних обмежень, встановлених для осіб, уповноважених на виконання функцій держави;

11) відповідальність за порушення вимог фінансового контролю;

12) відповідальність керівників за невжиття заходів щодо боротьби з корупцією;

13) відповідальність за умисне невиконання своїх обов'язків по боротьбі з корупцією;

14) обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу;

15) підстави припинення державної служби.

Додаток 3

до п. 4.2 Інструкції з

реалізації положень Порядку

проведення обов'язкової

спеціальної перевірки

відомостей, що подають

кандидати на зайняття посад

державних службовців

 "___"_________ 200_ р.             N __________
                   _____________________________
                    (назва органу, до якого
                      направлено вимогу)
                   _____________________________

ВИМОГА

   На виконання доручення_______________________________________
          (указується посадова особа, яка дала доручення
                 та реквізити доручення)
_________________________________________________________________,
на  підставі  пункту  6  Порядку  проведення  обов'язкової
спеціальної перевірки відомостей, що подають кандидати на зайняття
посад  державних  службовців, затвердженого Указом Президента
України від 19 листопада 2001 року N 1098 ( 1098/2001 ),
просимо на наступний день після одержання цієї вимоги надіслати
Головдержслужбі      України     особову     справу
__________________________________________________________________
     (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження,
__________________________________________________________________
        місце народження, посада за останнім
      місцем роботи кандидата на зайняття посади)
_________________________________________________________________,
оформлену  відповідно до розділу 1 Порядку ведення особових
справ  державних  службовців  в  органах  виконавчої  влади,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня
1998 року N 731.
 _____________________    ________    ____________________
 (найменування посади)    (підпис)    (ініціали, прізвище)
 Виконавець:   ____________________      __________________
         (ініціали, прізвище)      (номер телефону)

Додаток 4

до п. 4.2 Інструкції з

реалізації положень Порядку

проведення обов'язкової

спеціальної перевірки

відомостей, що подають

кандидати на зайняття посад

державних службовців

                 ________________________________
                 (адреса, за якою мешкає кандидат
                    на зайняття посади,
                 ________________________________
                 прізвище, імя, по батькові)
   Шановний (а)_________________________________________________
   У зв'язку  з  проведенням перевірки, передбаченої Указом
Президента України від 19 листопада 2001 року N 1098( 1098/2001 )
"Про  обов'язкову  спеціальну  перевірку  відомостей,  що
подають кандидати на зайняття посад державних службовців", просимо
Вас знайти можливість прибути до Головного управління державної
служби України ___________________________________________________
              (дата та час зустрічі,
           посадова особа Головдержслужби України,
__________________________________________________________________
          номери кімнати та контактного телефону)
 _____________________     ________    ____________________
 (найменування посади)     (підпис)    (ініціали, прізвище)
 Виконавець:   ____________________      __________________
         (ініціали, прізвище)      (номер телефону)

Додаток 5

до п. 7 Інструкції з

реалізації положень Порядку

проведення обов'язкової

спеціальної перевірки

відомостей, що подають

кандидати на зайняття посад

державних службовців

ДОВІДКА

про результати обов'язкової спеціальної перевірки відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців

Довідка повинна містити такі відомості:

прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце народження, місце проживання кандидата на зайняття посади державного службовця, стосовно якого проводилась перевірка;

посада, прізвище, ініціали посадової особи, яка дала доручення на проведення спеціальної перевірки, реквізити доручення;

перелік документів, одержаних на запит Головдержслужби України;

перелік документів, одержаних на вимогу Головдержслужби України;

інформація про результати перевірки (у разі виявлення недостовірності даних, повідомлених кандидатом на зайняття посади про себе під час розгляду питання щодо прийняття його на державну службу або просування по службі, чи отримання інформації щодо недодержання кандидатом на зайняття посади вимог, установлених законодавством про державну службу та боротьбу з корупцією, невиконання яких перешкоджає прийняттю та перебуванню на державній службі, у довідці зазначається, на підставі інформації якого органу, що брав участь у проведенні перевірки, виявлені зазначені факти, реквізити відповідного документа, отриманого Головдержслужбою України з цього органу).

 _____________________ ________  ________  ____________________
 (найменування посади)  (дата)  (підпис)  (ініціали, прізвище)
 Виконавець:   ____________________      __________________
         (ініціали, прізвище)      (номер телефону)