Кадрове діловодство
www.bs-staff.com.ua   
 
  • Підсумований облік робочого часу
Відповідно до ст. 61 КЗпП на безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути додержана встановлена для цієї категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, допускається за погодженням з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації запровадження підсумованого обліку робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормальної кількості робочих годин (ст. 50 і ст. 51 КЗпП).
Роботодавець за погодженням із профспілковим комітетом підприємства, установи, організації при застосуванні підсумованого обліку робочого часу може самостійно встановлювати облікові періоди тривалістю місяць, квартал, півріччя, рік тощо.
Обліковий період визначається в колективному договорі підприємства і охоплює робочий час, години роботи у вихідні і святкові дні, години відпочинку. Щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, встановлена графіком, може коливатися протягом облікового періоду, але загальна сума годин роботи за обліковий період має дорівнювати нормі робочого часу в обліковому періоді.
У разі застосування режиму підсумованого обліку робочого часу за рахунок збільшення тривалості робочого часу протягом дня (зміни) вихідні дні чергуються з робочими днями через один, два, три або інша кількість днів. Тобто вихідні дні таким працівникам надаються за графіком змінності. Якщо робочий день такого працівника припадає на неділю, то він оплачується на загальних підставах.
За підсумованого обліку робочого часу норма робочого часу за обліковий період визначається за календарем і має бути реалізована шляхом виходу на роботу за графіком змінності.
При підсумованому обліку норма робочого часу за обліковий період визначається шляхом множення тривалості робочого дня, що встановлена законодавством для шестиденного робочого тижня (7 годин), на кількість робочих днів, що припадають на обліковий період, з урахуванням її скорочення напередодні святкових, неробочих і вихідних днів.
Час, відпрацьований понад норму тривалості робочого часу за обліковий період, вважається надурочним і оплачується згідно зі ст. 106 КЗпП. Загальна кількість надурочних годин за обліковий період визначається як різниця між фактично відпрацьованим часом і нормою робочого часу за цей період. При підрахунку нормальної кількості робочих годин облікового періоду виключаються дні, які за графіком або розпорядком роботи припадають на час, протягом якого працівник був звільнений від виконання трудових обов'язків у зв'язку з відпусткою, виконанням державних або громадських обов'язків, тимчасовою непрацездатністю тощо.
Приклад розрахунку надурочних годин при підсумованому обліку робочого часу:
На підприємстві, на якому запроваджено підсумований облік робочого часу, обліковим періодом є квартал. Норма тривалості робочого часу, розрахована за графіком шестиденного робочого тижня, в першому кварталі 2004 року становитиме 498 годин, з них в січні - 164 години, в лютому - 160 годин, у березні - 174 години.
Працівник у період з 5 по 16 лютого 2004 року не працював у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, тобто за графіком шестиденного робочого тижня був відсутній на роботі упродовж 66 годин.
У цьому випадку нормальна тривалість робочого часу, що його повинен відпрацювати працівник, становитиме в січні - 164 години, у лютому - 94 (160 - 66) годин, у березні - 174 години, а всього за квартал - 432 години.
Якщо працівник фактично відпрацював у січні 176 годин, в лютому - 96 годин, а в березні - 192 години, тобто всього за квартал - 464 години, то кількість надурочних годин становитиме 464 - 432 = 32 години.
При підсумованому обліку робочого часу тривалість щоденного (міжзмінного) відпочинку може бути скорочена, а невикористані години щоденного (міжзмінного) відпочинку мають підсумовуватися і можуть бути надані як додаткові вільні від роботи дні протягом облікового періоду.
У виняткових випадках, встановлених правилами внутрішнього трудового розпорядку чи колективним договором, фактична тривалість щоденної роботи в окремі дні (зміни) може не збігатися з тривалістю зміни за графіком. Час переробітку понад встановлену графіком тривалість робочого часу (зміни) може компенсуватися скороченням часу роботи в інші дні або наданням додаткових днів відпочинку в цьому обліковому періоді. В такому випадку надурочним визнається час, відпрацьований понад норму робочих годин облікового періоду.
Тривалість робочого часу при підсумованому обліку визначається колективними договорами, угодами.
Одним із методів організації робіт, при якому застосовується підсумований облік робочого часу, є вахтовий метод. Його використання є доцільним при значному віддаленні виробничих об'єктів від місця знаходження підприємства, установи, організації. Основні положення про вахтовий метод організації робіт затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці й соціальних питань, Секретаріату ВЦСПС, Міністерства охорони здоров'я СРСР від 31.12.1987 № 794/33-82, у редакції від 17.01.1990, затвердженої постановою Держкомпраці СРСР, Секретаріату ВЦСПС, Мінздраву СРСР № 27/2-71(далі - Положення). На базі цих Положень розроблене, зокрема, Тимчасове положення про вахтовий метод організації робіт на підприємствах Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, затверджене наказом міністерства №147 від 20.05.99 р.

 
© Бізнес Системи - 2013