Кадрове діловодство
www.bs-staff.com.ua   
 
  • Припинення трудового договору з ініціативи працівника
З ініціативи працівника (ст. 38 КЗпП України).
При звільненні за власним бажанням працівник зобов'язаний попередити про це власника або уповноважений ним орган за два тижні.
При звільненні за власним бажанням матеріально відповідальної особи власник або уповноважений ним орган зобов'язаний своєчасно організувати передачу матеріальних цінностей з-під звіту працівника, який звільняється.
Строк попередження про звільнення відраховується, починаючи з наступного дня після подання працівником заяви. Якщо останній день строку попередження припадає на неробочий день, то днем його закінчення вважається наступний за ним робочий день.
У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник. З поважних причин визнається також звільнення з роботи інвалідів, пенсіонерів за віком.
Якщо працівник до закінчення строку попередження відкликав свою заяву або після закінчення строку попередження про звільнення не залишив роботи і не вимагає розірвання трудового договору, власник або уповноважений ним орган не вправі звільнити його за поданою раніше заявою, крім випадків, коли на його місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.
Подача працівником заяви про звільнення за власним бажанням з метою уникнення відповідальності за винні дії не позбавляє власника або уповноважений ним орган права звільнити його за винні дії з підстав, передбачених законом, до закінчення встановленого статтею 38 КЗпП України строку, а також застосувати до нього протягом цього строку в установленому порядку інше дисциплінарне стягнення.
Самостійне залишення працівником роботи до закінчення встановленого строку попередження власника або уповноваженого ним органу розглядається як прогул без поважної причини.
Працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник або уповноважений ним орган не виконує законодавство про працю, умови колективного договору.
У цьому разі працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку.
...................................................
Розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника регулюється ст. 39 КЗпП України.
У такому випадку строковий трудовий договір підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, трудового або колективного договору та у випадках, передбачених частиною першою ст. 38 КЗпП України (поважні причини).
При звільненні працівника внаслідок порушення власником законодавства про працю, колективного чи трудового договору йому виплачується вихідна допомога у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку (ст. 44 КЗпП України).
У розпорядчій частині наказу (розпорядження) про звільнення працівника і в його трудовій книжці (графа 3) обов'язково зазначається причина звільнення.

 
© Бізнес Системи - 2013