Кадрове діловодство
www.bs-staff.com.ua   
 
  • Сумісництво
Відповідно до частини другої ст. 21 КЗпП України працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.
Виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом вважається cумісництвом. Основним - є місце роботи, де зберігається трудова книжка працівника.
Обмеження на роботу за сумісництвом, згідно тієї ж ст. 21 КЗпП можуть вводитись законодавством, колективним договором або угодою сторін .
Зазначені обмеження встановлені, зокрема, Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій (далі Положення), затвердженим наказом Мінпраці, Мін'юсту і Мінфіну № 43 від 28.06.93 р. (зокрема, для керівників державних підприємств, установ, організацій, їхніх заступників, керівників структурних підрозділів та їхніх заступників та деяких інших категорій працівників (пункт 2 і 4 Положення); законами України "Про державну службу" (ст. 16), "Про прокуратуру" (стаття 46), "Про нотаріат" (стаття 4) та іншими законодавчими актами (для відповідних категорій працівників).
На підприємствах, в тому числі і недержавної форми власності), обмеження на роботу за сумісництвом можуть бути введені колективним договором та угодою сторін (зокрема, і трудовим договором, оскільки трудовий договір - це і є угода між працівником і власником, тобто угода сторін щодо взаємних прав і обов'язків - на період дії відповідного трудового договору).
В інших випадках обмеження на сумісництво можуть запроваджуватися керівниками підприємств разом з профспілковими комітетами лише щодо працівників окремих професій та посад, зайнятих на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, робота в яких може призвести до наслідків, що негативно позначаться на стані їхнього здоров'я та безпеці виробництва. Обмеження також поширюються на осіб, які не досягли 18 років, та вагітних жінок.

Особливості трудового договору про роботу за сумісництвом
Тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.
Висококваліфікованим спеціалістам дозволяється за погодженням з власником або уповноваженим ним органом здійснювати педагогічну діяльність у вищих навчальних закладах і навчальних закладах (підрозділах) підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів за сумісництвом у робочий час до 4 годин на тиждень із збереженням за ними заробітної плати за місцем основної роботи.
Оплата праці сумісників здійснюється за фактично виконану роботу (ст. 102-1 КЗпП).
При встановленні сумісникам з погодинною оплатою праці нормованих завдань на основі технічно обгрунтованих норм оплата проводиться за кінцевими результатами за фактично виконаний обсяг робіт.
Одержана за роботу за сумісництвом заробітна плата при підрахунку середнього заробітку по основній роботі не враховується, крім наступних випадків, коли враховується заробітна плата, виплачена на всіх місцях роботи:
вчителям та викладачам, які працюють у декількох середніх загальноосвітніх, професійних та інших навчально-освітніх, а також вищих навчальних закладах, прирівняних до них за оплатою праці працівникам, педагогічним працівникам дошкільних виховних, позашкільних та інших навчально-виховних закладів (як в одному, так і в декількох);
медичним і фармацевтичним працівникам лікувально-профілактичних та санітарно-епідеміологічних установ охорони здоров'я, аптек, установ соціального забезпечення, дитячих будинків, шкіл-інтернатів для дітей-сиріт, а також для дітей, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, дитячих дошкільних виховних закладів, медико-соціальної експертизи; сестрам милосердя товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця України.
Крім того, в середню заробітну плату зазначеним працівникам зараховується додаткова оплата за роботу, яка не є сумісництвом (Див. Положення).
Особам, які працюють за сумісництвом у районах, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надбавки до заробітної плати виплачуються в порядку та розмірах, передбачених Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
Відпустка на роботі за сумісництвом надається одночасно з відпусткою за основним місцем роботи ст. 10 Закону "Про відпустки".
Щодо розміру відпусток сумісникам, які відробили менше 6 місяців, і порядку розрахунків по них, варто мати на увазі: якщо працівник набув право на відпустку за місцем основної роботи й ця відпустка йому надається, то за місцем суміщення роботи відпустку він одержить незалежно від того, відробив він там 6 місяців чи ні.
Якщо відпустка по основному місцю роботи більшої тривалості, чим на роботі за сумісництвом, сумісникові, за його бажанням, надаються додаткові дні відпустки без збереження заробітної плати - на строк до закінчення відпустки по основному місцю роботи (п. 14 ст. 25 Закону "Про відпустки"). У випадку звільнення з роботи за сумісництвом, працівникові виплачується компенсація за невикористану відпустку.
Оплата відпустки чи виплата компенсації за невикористану відпустку проводиться сумісникам відповідно до законодавства України.

Порядок прийняття на роботу і звільнення сумісників
Для роботи за сумісництвом згоди власника або уповноваженого ним органу за місцем основної роботи не потрібно.
Працівник, який приймається на роботу за сумісництвом на інше підприємство, повинен подати паспорт, а якщо робота потребує спеціальних знань - документ про освіту.
Звільнення з роботи за сумісництвом проводиться з підстав, передбачених законодавством, а також у разі прийняття працівника, який не є сумісником, чи обмеження сумісництва у зв'язку з особливими умовами та режимом праці без виплати вихідної допомоги.
Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника за місцем основної роботи.
Відповідальність за порушення порядку прийняття на роботу за сумісництвом покладається на власника або уповноважений ним орган, що приймає працівника на роботу за сумісництвом.

Роботи, що не вважаються сумісництвом
Усі працівники, крім основної роботи та роботи за сумісництвом, мають право виконувати такі роботи, які відповідно до законодавства України не є сумісництвом.
Перелік робіт, які не вважаються сумісництвом:
1. Літературна робота, в тому числі робота з редагування, перекладу та рецензування окремих творів, яка оплачується з фонду авторського гонорару.
2. Технічна, медична, бухгалтерська та інша експертиза з разовою оплатою праці.
3. Педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 годин на рік.
4. Виконання обов'язків медичних консультантів установ охорони здоров'я в обсязі не більш як 12 годин на місяць з разовою оплатою праці.
5. Керівництво аспірантами в науково-дослідних установах і вищих навчальних закладах науковців та висококваліфікованих спеціалістів, які не перебувають у штаті цих установ та навчальних закладів, з оплатою їх праці в розрахунку 50 годин на рік за керівництво кожним аспірантом; завідування кафедрою висококваліфікованими спеціалістами, у тому числі тими, що займають керівні посади в навчальних закладах і науково-дослідних установах, з оплатою в розрахунку 100 годин за навчальний рік.
6. Проведення консультацій науковими працівниками науково-дослідних інститутів, викладачами вищих навчальних закладів та інститутів удосконалення лікарів, головними спеціалістами органів охорони здоров'я в лікувально-профілактичних установах в обсязі до 240 годин на рік з погодинною оплатою праці.
7. Робота за договорами провідних наукових, науково-педагогічних і практичних працівників з короткострокового навчання кадрів на підприємствах і в організаціях.
8. Робота без зайняття штатної посади на тому самому підприємстві, в установі, організації, виконання учителями середніх загальноосвітніх та викладачами професійних навчально-освітніх, а також вищих навчальних закладів обов'язків із завідування кабінетами, лабораторіями і відділеннями, педагогічна робота керівних та інших працівників навчальних закладів, керівництво предметними та цикловими комісіями, керівництво виробничим навчанням та практикою учнів і студентів, чергування медичних працівників понад місячну норму робочого часу і таке інше.
Робота учителів і викладачів середніх загальноосвітніх, професійних та інших навчально-виховних закладів, а також вищих навчальних закладів, прирівняних до них з оплати праці працівників, концертмейстерів і акомпаніаторів навчальних закладів з підготовки працівників мистецтв та музичних відділень (факультетів) інших навчальних закладів, у тому самому навчальному закладі понад установлену норму навчального навантаження, педагогічна робота та керівництво гуртками в тому самому навчальному закладі, дошкільному виховному, позашкільному навчально-виховному закладі.
9. Переписування нот, яке виконується за завданням підприємств.
10. Організація та проведення екскурсій на умовах погодинної або відрядної оплати праці, а також супроводження туристських груп у системі туристично-екскурсійних установ профспілок.
11. Інша робота, яка виконується в тому разі, коли на основній роботі працівник працює неповний робочий день і відповідно до цього отримує неповний оклад (ставку), якщо оплата його праці на основній та іншій роботі не перевищує повного окладу (ставки) за основним місцем роботи.
12. Виконання обов'язків, за які установлена доплата до окладу (ставки) в процентах або в гривнях.
Виконання робіт, зазначених у пунктах 1, 9, 10, у робочий час не допускається.
Виконання робіт, зазначених у пункті 8, здійснюється залежно від характеру робіт як в основний робочий час, так і за його межами.
Виконання робіт, зазначених у пунктах 2 - 7, допускається в робочий час з дозволу керівника підприємства без утримання заробітної плати.
Див. Положення

Особливості укладення трудового договору при суміщенні професій, посад
Суміщенням професій, посад є виконання працівником поряд з основною роботою, обумовленою трудовим договором, за його згодою додаткової роботи на тому ж підприємстві за іншою професією, посадою або виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цієї ж категорії у разі їх хвороби, відпустки без збереження заробітної плати, з інших причин.
Суміщення професій, посад дозволяється спеціалістам і іншим службовцям, за винятком керівників підрозділів та їх заступників, на одному і тому ж підприємстві за погодженням з профспілковим комітетом з метою посилення зацікавленості працівників у прискоренні зростання продуктивності праці і виконання встановленого обсягу робіт з найменшою чисельністю персоналу.
Угода про суміщення професій, посад оформляється розпорядженням, наказом власника або уповноваженого ним органу із зазначенням суміщуваної професії, посади, обсягу додатково виконуваних функцій або робіт, розміру доплати.
Порядок і умови суміщення професій застосовуються також при розширенні зон обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

 
© Бізнес Системи - 2013