Кадрове діловодство
www.bs-staff.com.ua   
 
  • Штатний розпис
  • Нормативна база
  • ДК 003-2010
  • Форми документів
Штатний розпис є важливим організаційно-нормативним документом, розробляється й затверджується відповідно до ст. 64 Господарського кодексу України на початку календарного року і, як правило, має гриф "Затверджую".
У штатному розписі закріплюється посадовий і чисельний склад підприємства, конкретизується перелік посад, чисельність штатних одиниць, розмір посадових окладів, надбавок і доплат (за умови, що надбавки та доплати передбачено положенням про оплату праці і вони мають постійний характер), а також місячний фонд заробітної плати.
Штатний розпис складається також для допоміжних працівників, які обслуговують основне виробництво, а також робітників з погодинною оплатою праці.
У штатному розписі цієї категорії працівників зазначаються професія, розряд (клас, категорія, група), тарифна ставка (оклад) (стосовно кожної одиниці або загальної кількості одиниць працівників відповідної професії і кваліфікації).
Назви професій, посад у штатному розписі мають відповідати назвам за Класифікатором професій ДК 003:2010, який набрав чинності з 01.11.2010 р., згідно наказу Державного Комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 р. № 327.
Протягом року до штатного розпису може бути внесено зміни в разі введення (виведення) штатних одиниць, змін розміру оплати праці (посадових окладів, встановлення або скасування надбавок за умови, що надбавки мають постійний характер і передбачено положенням про оплату праці), а також суттєвих умов праці (назв посад, розрядів, класів, категорій, професій тощо).
За умови виконання зазначених вимог кількість і періодичність змін до штатного розпису протягом року не обмежується.
Зміни до штатного розпису вносяться на підставі лише наказу, який повинен пояснювати причини внесення змін і вміщувати формулювання цих змін.
За загальними правилами, якщо на підприємстві відбуваються незначні зміни організаційної структури (вводяться або виводяться посади, змінюються посадові оклади), то штатний розпис, затверджений на поточний рік, не замінюється (не переписується), а в практичній роботі керуються наказом про внесення до нього відповідних змін.
Якщо ж протягом року структура підприємства трансформується докорінно, а також вводяться нові посади, має бути видано наказ про затвердження нового штатного розпису із зазначенням дати введення його в дію та скасування чинного штатного розпису.
На деяких підприємствах штатний розпис складається на підставі документу "Структура й штатна чисельність", у якому попередньо визначаються всі структурні підрозділи підприємства, посади й кількість штатних одиниць по кожній з них. Даний документ підписується керівником підприємства або його заступником і затверджується вищим органом юридичної особи відповідно до установчих документів. Зміни до нього вносяться у тому ж порядку.
Структура й штатна чисельність, а також Штатний розпис бюджетних організацій затверджуються вищестоящими організаціями.

© Бізнес Системи - 2013