Кадрове діловодство
www.bs-staff.com.ua   
 
  • Прийняття на роботу
Прийняття на роботу , незалежно від форми власності підприємства, установи, організації, здійснюється в суворій відповідності з нормами трудового законодавства і у порядку, визначеному правилами внутрішнього трудового розпорядку.
Процедура прийому на роботу, не залежить від форми і строку трудового договору й полягає в наступному:
- працівник пред'являє: трудову книжку, оформлену в установленому порядку; паспорт; довідку з ідентифікаційним кодом; документ про освіту, якщо робота вимагає спеціальної освіти або спеціальної підготовки; інші документи (характеристику, довідку про стан здоров'я, декларацію про доходи тощо), якщо їх подання передбачено нормативно-правовими актами;
- подає заяву про прийом на роботу;
- на заяві проставляються візи певних посадових осіб і резолюція власника або посадової особи, уповноваженої здійснювати прийом на роботу;
- власником або уповноваженим ним органом видається наказ про зарахування працівника на роботу;
- оформляються кадрові документи й вноситься запис у трудову книжку.
Якщо працівник працевлаштовується вперше й трудова книжка в нього відсутня, то згідно "Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах й організаціях" (далі Інструкція), затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України № 58 від 29.07.93 р., зі змінами й доповненнями, він пред'являє:
- паспорт;
- документ про освіту або професійну підготовку;
- військовий квиток - для військовослужбовців, звільнених зі Збройних сил України;
- довідку про звільнення - для звільнених з місць відбування карного покарання.
При прийнятті на роботу за сумісництвом трудова книжка не пред'являється.
Згідно ст. 25 КЗпП при укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, що оформлюються на роботу, відомості про їх партійну й національну приналежність, походження, прописку, а також документи, подання яких не передбачено законодавством.
Заява про прийом на роботу на ім'я керівника підприємства пишеться працівником власноручно.
Вона складається в довільній формі, але повинна містити наступну інформацію: кому адресується (посада, Ф.І.Б.); від кого (Ф.І.Б..); домашня адреса; найменування виду документа; текст; підпис автора, дата.
Прийом працівника на роботу оформляється виданням наказу або розпорядження.
Відділами кадрів для підготовки наказів про прийняття на роботу може використовуватися типова форма № П-1 "Наказ (розпорядження) про прийом на роботу".
Завізований начальником відділу кадрів або особою, відповідальною за прийом на роботу, проект наказу (розпорядження), в разі необхідності, використовується як направлення на співбесіду й пропуск в цех, відділ для ознайомлення з умовами праці.
Керівник структурного підрозділу - начальник (майстер) цеху (відділу) на зворотному боці проекту наказу (розпорядження) робить висновок про те, на яку посаду, по якому розряду або з яким окладом може бути прийнятий працівник, а також необхідність і тривалість випробувального терміну.
Згода працівника з умовами праці, результати попереднього медичного огляду, якщо цього вимагає майбутня посада чи робота, згідно з Положенням про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженим наказом Міністерством охорони здоров'я України №246 від 21.05.2007 р., а також позначки про проходження інструктажу з техніки безпеки, протипожежного мінімуму та інше проставляються на зворотному боці зазначеної форми.
Проект наказу (розпорядження) візується відповідною службою підприємства на предмет наявності вакантного місця й окладу згідно штатного розпису.
Підписаний керівником підприємства (організації) наказ (розпорядження) доводиться до працівника під розписку.
Після підписання наказу про прийом на роботу оформляється особова картка по формі № П-2, а при необхідності працівником заповнюється особовий листок по обліку кадрів (або анкета) і формується особова справа.
На підставі наказу або розпорядження про прийом на роботу вноситься запис у трудову книжку.
До початку роботи власник або уповноважений ним орган у відповідності зі ст. 29 КЗпП України зобов'язаний:
1) роз'яснити працівнику його права й обов'язки, проінформувати під розписку: про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуті, і про можливі наслідки їхнього впливу на здоров'я, його права на пільги й компенсації за роботу в таких умовах відповідно до діючого законодавства й колективного договору;
2) ознайомити працівника із правилами внутрішнього трудового розпорядку й колективним договором;
3) визначити робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
4) проінструктувати працівника з питань техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці й протипожежної охорони.
На підприємстві повинні бути типові інструкції й журнали інструктажів, де працівник розписується за проведений інструктаж.
Однак вимоги статті 29 КЗпП дотримуються роботодавцями далеко не завжди, що може стати причиною неприємностей, зокрема, при необхідності притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності або нещасних випадках на виробництві.

 
© Бізнес Системи - 2013