Кадрове діловодство
www.bs-staff.com.ua   
 
  • Переведення
Не вважається переведенням на іншу роботу й не потребує згоди працівника переміщення його на тому ж підприємстві, в установі, організації на інше робоче місце, в інший структурний підрозділ у тій же місцевості, доручення роботи на іншому механізмі або агрегаті в межах спеціальності, кваліфікації або посади, обумовленої трудовим договором.
Переведення на іншу роботу в межах того ж самого підприємства - є, по суті, переукладення трудового договору у зв'язку із суттєвою зміною трудових обов'язків, або необхідністю переїзду в іншу місцевість разом з підприємством чи для роботи в його підрозділі. В цьому випадку переведення оформляється наказом керівника підприємства.
При переведенні на інше підприємство працівника звільняють за п. 5 ст. 36 КЗпП України, а потім на новому місці роботи з ним укладається інший трудовий договір, який не може передбачати випробувальний строк.
Згідно ст. 32 КЗпП України переведення на іншу постійну роботу на тому ж підприємстві, а також переведення на роботу на інше підприємство або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, допускається тільки за згодою працівника, за винятком випадків, зазначених у ст. 33 КЗпП України, та в інших випадках, передбачених законодавством.
Якщо працівник відмовляється від переведенням на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, то трудовий договір припиняється за п. 6 ст. 36 КЗпП України.
Крім того, у зв'язку зі змінами в організації виробництва можуть змінитися істотні умови праці, до яких відносяться: системи й розміри оплати праці, пільги, режим роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміна розрядів і найменування посад і т.п. В цьому випадку законодавством дозволяється продовження роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою при умові, що працівник буде повідомлений про зміну істотних умов праці не пізніше ніж за два місяці.
Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за п. 6 ст. 36 КЗпП України.
При припиненні трудового договору з підстав, зазначених у п. 6 ст. 36 КЗпП працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі не менше середнього місячного заробітку.
Разом з тим, забороняється переведення працівника похилого віку й працівника предпенсійного віку з одного робочого місця на інше без його згоди, якщо при цьому змінюються істотні умови праці (ст. 11 Закону України "Про основні принципи соціального захисту ветеранів праці й інших громадян похилого віку в Україні" №3721 від 16.12.93).
Власник або уповноважений ним орган не має права переміщати працівника на роботу, протипоказану йому за станом здоров'я (ст. 32 КЗпП України).
При переведенні працівника на іншу постійну нижчеоплачувану роботу (за винятком, коли переведення здійснюється за заявою працівника) за ним зберігається попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення, а в тих випадках, коли в результаті переміщення працівника заробіток зменшується з незалежних від нього причин, провадиться доплата до попереднього середнього заробітку протягом двох місяців з дня переміщення (ст. 114 КЗпП України).
Жінки, які мають дітей віком до трьох років, в разі неможливості виконування попередньої роботи переводяться на іншу роботу із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою до досягнення дитиною віку трьох років (ст. 178 КЗпП України).

Тимчасове переведення у зв'язку з виробничою необхідністю
Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, допускається лише за його згодою.
Згідно ст. 33 КЗпП України власник або уповноважений ним орган має право перевести працівника строком до одного місяця на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди, якщо вона не протипоказана працівникові за станом здоров'я лише для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також з інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, з оплатою праці за виконану роботу, але не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою роботою.
Забороняється тимчасове переведення на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, вагітних жінок, жінок, які мають дитину-інваліда або дитину віком до шести років, а також осіб віком до вісімнадцяти років без їх згоди.
Законом не встановлено, скільки разів протягом календарного року можна переводити працівника внаслідок виробничої необхідності, оскільки такі випадки заздалегідь неможливо передбачити.
Разом з тим, законом установлено, що тривалість переведення на іншу роботу для заміщення відсутнього працівника не може перевищувати одного місяця протягом календарного року, крім випадків згоди працівника виконувати цю роботу більш тривалий час.
Тимчасове переведення в зв'язку з виробничою необхідністю оформляється наказом по підприємству, установі, організації із зазначенням конкретних причин і строку його тривалості.
Після закінчення строку переведення працівник знову повертається на роботу, обумовлену трудовим договором.

Тимчасове переведення у зв'язку з простоєм
Простой - це призупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами.
Працівників, у разі простою, може бути переведено за їх згодою на іншу роботу на тому ж самому підприємстві на весь час простою або на інше підприємство, але в тій самій місцевості на строк до одного місяця лише з урахуванням їх спеціальності і кваліфікації (ст. 34 КЗпП України).
Тимчасове переведення у випадку простою оформляється наказом по підприємству, установі, організації із зазначенням причин і строку його тривалості.

Тимчасове виконання обов'язків на посаді
Правовий стан осіб, тимчасово виконуючих обов'язки на посаді, залежить від того, призначені вони для виконання обов'язків на вакантній посаді або для заміщення тимчасово відсутнього працівника.
Призначення працівника виконуючим обов'язки на вакантній посаді не вважається тимчасовим заміщенням. Таке призначення по суті є переведенням на іншу постійну роботу й вимагає його згоди.
Особи, призначені виконувати обов'язки на вакантній посаді, мають право на одержання заробітної плати й інших видів матеріального стимулювання відповідно до даної посади.
Переведення таких осіб із займаної посади на іншу постійну роботу провадиться тільки з їхньої згоди, а звільнення здійснюється відповідно до норм трудового законодавства.
У випадку не затвердження на посаді працівника, виконуючого обов'язки на вакантній посаді, йому зобов'язані надати роботу по кваліфікації й на посаді, не нижче тієї, яку він займав до переведення.
При відмові працівника від запропонованої роботи він підлягає звільненню на підставі п. 2 ст. 40 КЗпП України з виплатою середнього місячного заробітку.
Виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника вважається тимчасовим заміщенням.
Якщо працівник не є штатним заступником, йому виплачується різниця між його фактичним окладом (з урахуванням надбавки) і посадовим окладом працівника, посаду якого від заміщає, (без персональної надбавки).
При покладенні обов'язків керівника на його штатного заступника питання про оплату вирішується залежно від того, вакантна посада керівника чи ні. Якщо посада не вакантна і той, хто її займає, тільки тимчасово відсутній, то оплата праці не змінюється. При наявності вакантної посади, заступник має право на одержання відповідного їй посадового окладу.

 
© Бізнес Системи - 2013