Кадрове діловодство
www.bs-staff.com.ua   
 
  • Види та тривалість відпусток згідно Закону України "Про відпустки"
Надання відпусток врегульвано нині Законом України "Про відпустки" №504 від 15.11.96 р. Для деяких категорій працівників питання тривалості відпусток регулюється спеціальними законодавчими актами і постановами Кабінету Міністрів України.
Нижче в таблиці наведені види відпусток та іх тривалість в залежності від категорії працівників відповідно до Закону України "Про відпустки":

Категорія працівників
Тривалість відпустки
Підстава
1
2
3
1. Щорічна основна відпустка
1.1 Працівники, які
перебувають у трудових
відносинах з
підприємствами,
установами,
організаціями
Не менше як 24
календарних дні
(к/дн)
Ст. 6 Закону
України "Про відпустки"
1.2
Промислово-виробничий
персонал вугільної,
сланцевої,
металургійної,
електроенергетичної
промисловості, а також
зайнятий на відкритих
гірничих роботах, на
роботах на поверхні
шахт, розрізів, кар'єрів
і рудників, на
будівельно-монтажних
роботах у шахтному
будівництві, на
транспортуванні та
збагаченні корисних
копалин
24 к/дн
_____________
із збільшенням за
кожних два
відпрацьованих роки
на 2 к/дн, але не
більше 28 к/дн
Ст. 6 Закону
України "Про відпустки"
1.3 Працівники, зайняті
на підземних гірничих
роботах та в розрізах,
кар'єрах і рудниках:
 
Ст. 6 Закону
України "Про відпустки"
- глибиною 150 м і нижче
28 к/дн
_____________
незалежно від стажу
роботи
 
- глибиною до 150 м
24 к/дн
_____________
із збільшенням на
4к/дн при стажі
роботи 2 роки і
більше
 
1.4 Працівники лісової
промисловості та
лісового господарства,
державних заповідників,
національних парків, що
мають лісові площі,
лісомисливських
господарств, постійних
лісозаготівельних і
лісогосподарських
підрозділів інших
підприємств, а також
лісництв
28 к/дн
_____________
за Списком робіт,
професій і посад
Ст. 6 Закону
України "Про відпустки"
1.5 Воєнізований
особовий склад
гірничорятувальних
частин
30 к/дн
Ст. 6 Закону
України "Про відпустки"
1.6 Особи віком до
вісімнадцяти років
31 к/дн
Ст. 6 Закону
України "Про відпустки"
1.7 Воєнізовані
працівники
гірничорятувальних
частин
24 к/дн
_____________
із збільшенням за
кожних два
відпрацьованих роки
на 2 к/дн, але не
більше 28 к/дн
Ст 6 Закону
України "Про відпустки"
1.8 Керівні працівники
навчальних закладів та
установ освіти,
навчальних
(педагогічних) частин
(підрозділів), інших
установ і закладів,
педагогічні,
науково-педагогічні
працівники та наукові
працівники
До 56 к/дн
_____________
у порядку, затверджуваному Кабінетом Міністрів України Постанова № 346 від 14.04.97 р.
Ст. 6 Закону
України "Про відпустки"
1.9 Інваліди:
 
Ст. 6 Закону
України "Про відпустки"
- I і II груп
30 к/дн
 
- III групи
26 к/дн
 
1.10 Сезонні працівники
Пропорційно до
відпрацьованого часу
за Списком сезонних
робіт і сезонних галузей
Ст. 6 Закону
України "Про відпустки"
1.11 Тимчасові
працівники
Пропорційно до
відпрацьованого часу
Ст. 6 Закону
України "Про відпустки"
2. Щорічні додаткові відпустки
Див. також: Примітка
2.1 Працівники, зайняті
на роботах, пов'язаних
із негативним впливом на
здоров'я шкідливих
виробничих факторів
До 35 к/дн
_____________
за Списком виробництв, цехів, професій і посад,
затверджуваним Кабінетом Міністрів України.
Конкретна тривалість відпустки встановлюється КД чи трудовим договором
Ст. 7 Закону
України "Про відпустки"
2.2 Окремі категорії
працівників, робота яких
пов'язана з підвищеним
нервово-емоційним та
інтелектуальним
навантаженням або
виконується в особливих
природних географічних і
геологічних умовах та
підвищеного ризику для
здоров'я
До 35 к/дн
_____________
за Списком
виробництв, робіт,
професій і посад,
затверджуваним
Кабінетом Міністрів
України
Ст. 8 Закону
України "Про відпустки"
2.3 Працівники з
ненормованим робочим
днем
До 7 к/дн
_____________
згідно із Списком
посад, професій та
робіт, визначених КД
Ст. 8 Закону
України "Про відпустки"
3. Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням, творча відпустка
3.1 Працівники, які
складають іспити
екстерном за основну або
старшу школу
Відповідно:
21 к/дн і 28 к/дн
Ст. 13 Закону
України "Про відпустки"
3.2 Працівники, які
успішно навчаються на
вечірніх відділеннях
професійно-технічних
закладів (підготовка та
складання іспитів)
35 к/дн
_____________
протягом навчального
року
Ст. 14 Закону
України "Про відпустки"
3.3 Працівники, які
здобувають загальну
середню освіту в
середніх
загальноосвітніх
вечірніх (змінних)
школах, класах, групах з
заочною формами навчання
при загальноосвітніх
школах, на період
складання:
 
Ст. 13 Закону
України "Про відпустки"
а) випускних іспитів в
основній школі
10 к/дн
 
б) випускних іспитів у
старшій школі
23 к/дн
 
в) перевідних іспитів в
основній та старшій
школах
Від 4 до 6 к/дн
_____________
без урахування
вихідних
 
3.4 Працівники, які
успішно навчаються без
відриву від виробництва
у вищих навчальних
закладах з вечірньою та
заочною формами
навчання, на період:
 
Ст. 15 Закону
України "Про відпустки"
а) настановних занять,
виконання лабораторних
робіт, складання заліків
та іспитів:
 
 
1) на першому та другому
курсах у вищих
навчальних закладах
 
 
- першого та другого
рівнів акредитації з
вечірньою формою
навчання;
10 к/дн
 
- третього та четвертого
рівнів акредитації з
вечірньою формою
навчання;
20 к/дн
 
- незалежно від рівня
акредитації з заочною
формою навчання
30 к/дн
 
2) на третьому і
наступних курсах у вищих
навчальних закладах:
 
 
- першого та другого
рівнів акредитації з
вечірньою формою
навчання;
20 к/дн
 
- третього та четвертого
рівнів акредитації з
вечірньою формою
навчання;
30 к/дн
 
- незалежно від рівня
акредитації з заочною
формою навчання
40 к/дн
 
б) складання державних
іспитів у вищих
навчальних закладах
незалежно від рівня
акредитації
30 к/дн
 
в) підготовки та захисту
дипломного проекту
(роботи) у вищих
навчальних закладах з
вечірньою та заочною
формами навчання:
 
 
1) першого та другого
рівнів акредитації;
2 місяці
 
2) третього та
четвертого рівнів
акредитації
4 місяці
 
3.5 Працівники, які
здобувають другу
(наступну) вищу освіту
за заочною (вечірньою)
формами навчання у
навчальних закладах
післядипломної освіти та
вищих навчальних
закладах, що мають у
своєму підпорядкуванні
підрозділи
післядипломної освіти
Тривалість
визначається як для
осіб, які навчаються
на третьому і
наступних курсах
вищого навчального
закладу відповідного
рівня акредитації
Ст. 15 Закону
України "Про відпустки"
3.6 Працівники, які
допущені до складання
іспитів в аспірантуру з
відривом або без відриву
від виробництва (для
підготовки та складання
іспитів)
10 к/дн
_____________
на кожний іспит
(надається один раз
на рік)
Ст. 15 Закону
України "Про відпустки"
3.7 Працівники, які
навчаються без відриву
від виробництва в
аспірантурі та успішно
виконують індивідуальний
план підготовки
30 к/дн
Ст. 15 Закону
України "Про відпустки"
3.8 Працівники, які
закінчують дисертаційну
роботу, написання
підручників та в інших
випадках, передбачених
законодавством
Тривалість, порядок, умови надання та оплати установлюються Кабінетом Міністрів України, Постанова № 45 від 19.01.98 р.
Ст. 16 Закону
України "Про відпустки"
4. Соціальні відпустки
4.1 Жінки, яким на
підставі медичного
висновку надається
оплачувана відпустка у
зв'язку з вагітністю та
пологами:
 
Ст. 17 Закону
України "Про відпустки"
- до пологів
70 к/дн
 
- після пологів
56 к/дн
 
- у разі народження двох
і більше дітей та у разі
ускладнення пологів
(починаючи з дня
пологів)
70 к/дн
 
4.2 Жінки, які усиновили
новонароджених дітей
безпосередньо з
пологового будинку:
 
Ст. 17 Закону
України "Про відпустки"
- з дня усиновлення
56 к/дн
 
- при усиновленні двох і
більше дітей
70 к/дн
 
4.3 Жінки, яким за їх
бажанням надається
відпустка для догляду за
дитиною до досягнення
нею трирічного віку
3 роки
Ст. 18 Закону
України "Про відпустки"
4.4 Жінки, які працюють
і мають двох і більше
дітей віком до 15 років
або дитину-інваліда, а
також жінки, які
усиновили дитину,
батьки, які виховують
дитину без матері,
особи, які взяли під
опіку дитину
7 к/дн
_____________
без урахування
святкових і
неробочих днів
Ст. 19 Закону
України "Про відпустки"
5. Відпустки без
збереження заробітної
плати (надаються в
обов'язковому порядку)
 
 
5.1 Мати або батько,
який виховує дітей без
матері, що має двох і
більше дітей віком до 15
років або
дитину-інваліда
До 14 к/дн
_____________
щорічно
Ст. 25 Закону
України "Про відпустки"
5.2 Чоловік, дружина
якого перебуває у
післяпологовій відпустці
До 14 к/дн
Ст. 25 Закону
України "Про відпустки"
5.3 Мати або інша особа
- батько дитини, баба,
дід чи інші родичі, які
фактично доглядають за
дитиною, або особи, які
усиновили чи взяли під
опіку дитину (у разі
якщо дитина потребує
домашнього догляду)
Тривалістю,
визначеною у
медичному висновку,
але не більше як до
досягнення дитиною
шестирічного віку
Ст. 25 Закону
України "Про відпустки"
5.4 Ветерани війни,
особи, які мають
особливі заслуги перед
Батьківщиною, та особи,
на яких поширюється
чинність Закону України"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
До 14 к/дн
_____________
щорічно
Ст. 25 Закону
України "Про відпустки"
5.5 Особи, які мають
особливі трудові заслуги
перед Батьківщиною
До 21 к/дн
_____________
щорічно
Ст. 25 Закону
України "Про відпустки"
5.6 Пенсіонери за віком
та інваліди III групи
До 30 к/дн
_____________
щорічно
Ст. 25 Закону
України "Про відпустки"
5.7 Інваліди I та II
груп
До 60 к/дн
_____________
щорічно
Ст. 25 Закону
України "Про відпустки"
5.8 Особи, які
одружуються
До 10 к/дн
Ст. 25 Закону
України "Про відпустки"
5.9 Працівники, які
втратили рідних по крові
або по шлюбу: чоловіка
(дружину), батьків
(вітчима, мачухи),
дитину (пасинка,
падчерку), братів,
сестер (у зв'язку із їх
смертю)
До 7 к/дн
_____________
без урахування часу,
необхідного для
проїзду до місця
поховання і назад;
Ст. 25 Закону
України "Про відпустки"
Інші рідні
До 3 к/дн
 
5.10 Працівники, які
доглядають за хворим,
рідним по крові або по
шлюбу, який за висновком
медичного закладу
потребує постійного
стороннього догляду
Тривалістю,
визначеною у
медичному висновку,
але не більше
30 к/дн
Ст. 25 Закону
України "Про відпустки"
5.11 Працівники, які
завершують
санітарно-курортне
лікування
Тривалістю,
визначеною у
медичному висновку
Ст. 25 Закону
України "Про відпустки"
5.12 Працівники, які
допущені до вступних
іспитів у вищі навчальні
заклади
15 к/дн
_____________
без урахування часу,
необхідного для
проїзду
Ст. 25 Закону
України "Про відпустки"
5.13 Працівники, які
допущені до складання
вступних іспитів в
аспірантуру з відривом
або без відриву від
виробництва, а також
працівники, які
навчаються без відриву
від виробництва в
аспірантурі та успішно
виконують індивідуальний
план підготовки
Тривалістю,
необхідною для
проїзду до
навчального
(наукового) закладу
і назад
Ст. 25 Закону
України "Про відпустки"
5.14 Сумісники
На термін до
закінчення відпустки
за основним місцем
роботи
Ст. 25 Закону
України "Про відпустки"
5.15 Ветерани праці
До 14 к/дн
_____________
щорічно
Ст. 25 Закону
України "Про відпустки"
5.16 Працівники, які не
використали за
попереднім місцем роботи
щорічну основну та
додаткові відпустки
повністю або частково і
одержали за них грошову
компенсацію
До 24 к/дн
_____________
у перший рік роботи
до настання
шестимісячного
терміну безперервної
роботи
Ст. 25 Закону
України "Про відпустки"
5. Відпустка без збереження заробітної плати
Працівники, яким за
сімейними обставинами та
з інших причин може
надаватися відпустка без
збереження заробітної
плати
За угодою сторін
трудового договору,
але не більше
15 к/дн на рік
Ст. 26 Закону
України "Про відпустки"

Примітка.
Тривалість відпусток незалежно від режимів та графіків роботи розраховується в календарних днях.
Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.
Щорічна додаткова відпустка передбачена ст. 7 та пунктами 1 і 2 частини першої ст. 8 Закону України "Про відпустки" надається понад щорічну основну відпустку за однією підставою, обраною працівником. Порядок надання додаткової відпустки з кількох підстав встановлює Кабінет Міністрів України. Щорічні додаткові відпустки за бажанням працівника можуть надаватись одночасно з щорічною основною відпусткою або окремо від неї.
Загальна тривалість щорічних основної і додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах, - 69 календарних днів (ст. 10 Закону України "Про відпустки").
У разі надання працівникові зазначених щорічних відпусток до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи їх тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу, за винятком випадків, передбачених частиною сьомою ст. 10 Закону України "Про відпустки".
Щорічні основна та додаткові відпустки надаються працівникові з таким розрахунком, щоб вони були використані, як правило, до закінчення робочого року.
Право на щорічну основну і додаткові відпустки, зокрема, мають:
- працівники, які уклали безстрокові, строкові трудові договори (контракти);
- сезонні, тимчасові працівники і працівники, які працюють за сумісництвом (на тому ж чи іншому підприємстві);
- працівники, які працюють на умовах неповного робочого часу;
- особи, які працюють за трудовими договорами в апараті або на підприємствах чи установах профспілкових або інших громадських організацій, організацій споживчої кооперації тощо;
- позаштатні працівники, які виконують на підприємствах роботу без зарахування їх до штату, наприклад, агенти страхування, керівники гуртків художньої самодіяльності, позаштатні кореспонденти та інші.
Не мають права на зазначені відпустки:
- особи, які працюють за договорами підряду та договорами цивільно-правового характеру;
- особи, які працюють за авторськими чи видавничими договорами;
- особи, які засуджені до виправних робіт без позбавлення волі.

 
© Бізнес Системи - 2013