Кадрове діловодство
www.bs-staff.com.ua   
 
  • Колективний договір
  • Нормативна база
  • Форми документів
Укладання колективного договору підприємствами передбачено чинним законодавством.
Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності й господарювання, що використають найману працю й мають права юридичної особи на підставі Глави II. КЗпП України й у порядку, визначеному Законом України від 01.07.93 р. № 3356 "Про колективні договори й угоди", зі змінами й доповненнями.
Згідно ст. 17 КЗпП України на знову створеному підприємстві, в установі, організації колективний договір укладається з ініціативи однієї зі сторін у тримісячний строк після реєстрації підприємства, установи, організації, якщо законодавством передбачена реєстрація, або після рішення про заснування підприємства, установи, організації, якщо не передбачена їхня реєстрація.
Колективний договір укладається між власником або уповноваженим ним органом (особою), з одного боку, і профспілковими організаціями, які діють у відповідності зі своїми статутами, а у випадку їхньої відсутності - представниками, вільно обраними на загальних зборах найманих робітників або уповноважених ними органів, з іншої сторони.
В Україні є підприємства, де створені кілька профспілкових організацій. Якщо на підприємстві, в установі, організації створено кілька профспілкових організацій, вони повинні на основах пропорційного представництва (відповідно до кількості членів кожної профспілкової організації) створити об'єднаний представницький орган для укладання колективного договору. Профспілкова організація, що відмовилася від участі в об'єднаному представницькому органі, втрачає права представляти інтереси працівників під час підписання колективного договору. Слід зазначити, що укладанню колективного договору передують колективні переговори.
Метою укладання колективного договору є узгодження інтересів власника або уповноваженого ним органа, з одного боку, і трудового колективу в особі профспілкового або іншого органу (особи), уповноваженого на представництво, з іншої сторони.
Положення колективного договору спрямовані на захист соціально-економічних інтересів як працівників, так і власників підприємства. Вони поширюються на всіх працівників, незалежно від того, є вони членами профспілки чи ні, і обов'язкові для виконання як власником або уповноваженим ним органом, так і працівниками підприємства, установи, організації.
При розробці проекту колективного договору необхідно спиратися на норми трудового законодавства й мати на увазі, що суперечні їм умови колективного договору, які погіршують становище працівників, є недійсними (ст. 5 Закону України "Про колективні договори й угоди").
Строки й порядок ведення переговорів, вирішення виникаючих при цьому розбіжностей, внесення змін і доповнень у колективний договір регулюються Законом України "Про колективні договори й угоди" № 3356 від 01.07.93 р..
Колективний договір набуває чинності від дня його підписання представниками сторін або від дня, зазначеного в ньому.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 р. № 225 "Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів", зі змінами й доповненнями, всі колективні договори підлягають повідомній реєстрації в районних державних адміністраціях.
Зміни й доповнення, внесені в колективний договір, підлягають повідомній реєстрації в тому ж порядку, що й колективний договір.
Законодавством не передбачений строк, на який повинен укладатися колективний договір. Він встановлюється за узгодженням. сторін. З огляду на важливість даного документа для забезпечення стабільності роботи підприємства, рекомендується укладати його на більш тривалий період не менше 3-5 років.
Після закінчення терміну дії колективний договір продовжує діяти доти, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть діючий, якщо інше не передбачено договором. У випадку зміни складу, структури, найменування уповноваженого власником органу, від імені якого укладений цей договір, колективний договір зберігає свою дію. А при реорганізації підприємства, установи, організації колективний договір зберігає дію протягом строку, на який він укладений, або може бути переглянутий за згодою сторін.
При зміні власника дія колективного договору зберігається протягом строку його дії, але не більше одного року. У цей період сторони повинні почати переговори про укладання нового або зміні чи доповненні діючого колективного договору.
Колективний договір може включати наступні розділи:
- загальні положення;
- виробничо-економічні відносини;
- трудовий договір;
- правила внутрішнього трудового розпорядку;
- оплата праці, гарантії й компенсації;
- соціальні гарантії, пільги й компенсації;
- охорона здоров'я трудящих і соціальне страхування;
- розвиток виробництва й підвищення його ефективності;
- забезпечення зайнятості;
- забезпечення правових гарантій профспілковому комітету й профспілковому активу;
- дія колективного договору й порядок його контролю.
Законодавством відповідальність за відсутність на підприємстві колективного договору не передбачена. У той же час Законом України "Про колективні договори й угоди" № 3356-ХН від 01.07.93 р передбачена відповідальність за ухилення від участі в переговорах, порушення й невиконання колективного договору, ненадання інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і контролю за виконанням договору ( ст. 17, ст. 18, ст. 19 ).
Порядок і строки накладення штрафів, передбачених цим Законом, регламентуються Кодексом України про адміністративні правопорушення (ст.ст. 41-1, 41-2, 41-3 ). Справи із цих питань розглядаються судом по поданню однієї з сторін колективного договору, угоди, відповідних комісій або з ініціативи прокурора.

Регламентуючі документи

© Бізнес Системи - 2013