Кадрове діловодство
www.bs-staff.com.ua   
 
  • Посадові інструкції
  • Нормативна база
  • ДК 003-2010
  • Довідник кваліфікаційних характеристик
Посадові інструкції, маючи статус нормативного документа, чітко визначають вимоги до певних посадових осіб, забезпечують раціональний розподіл обов'язків між працівниками, уможливлюють об'єктивне оцінювання діяльності працівників, є нормативною основою для застосування до них заходів впливу.
Вимоги посадових інструкцій враховуються під час прийняття (наймання) працівників на роботу, їх атестації, притягнення до дисциплінарної відповідальності у разі невиконання або неналежного виконання обов'язків, порушення правил внутрішнього трудового розпорядку тощо.
Посадові інструкції для керівників, професіоналів та фахівців розробляються згідно з вимогами чинного законодавства України і на основі випусків та розділів Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників(далі - Довідник), зокрема, випуску 1, затвердженого наказом Міністерства праці і соціальної політики України від 29.12.2004 р. N 336, з урахуванням особливостей штатного розпису підприємства, а також, за наявності, положень про структурні підрозділи.
У разі потреби розробляються робочі інструкції для технічних службовців і робітників.
Під час розроблення посадових (робочих) інструкцій має бути забезпечено єдиний підхід до викладення змісту, структури розділів, побудови і послідовності їх розташування. Вони мають містити повний перелік завдань і обов'язків, повноважень, відповідальності, зокрема щодо охорони праці, безпечного ведення робіт та екологічної безпеки, в разі потреби - відповідні пояснення. Усі терміни мають бути чітко визначеними.
У заголовку посадової (робочої) інструкції зазначається назва посади (професії) відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010, який набрав чинності з 1 листопада 2010 р., згідно наказу Державного Комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 р. № 327.
Якщо структура відповідного підрозділу передбачає кілька однакових посад, до назви конкретної посади додають уточнювальні (похідні) слова, котрі відображають напрям діяльності (спеціалізацію), категоричність, наприклад, "Провідний економіст", "Старший інспектор", "Перший помічник" і т. ін.
Прізвище, ім'я, по батькові працівника в заголовку посадової інструкції не зазначають.
Посадові інструкції складаються з розділів: "Загальні положення", "Завдання та обов'язки", "Права", "Відповідальність", "Повинен знати", "Кваліфікаційні вимоги", "Взаємовідносини (зв'язки) за професією, посадою".
У робочих інструкціях розділів "Загальні положення", "Взаємовідносини (зв'язки) за професією" може й не бути.
Зміст розділів посадової (робочої) інструкції за загальними вимогами має бути таким:
Розділ "Загальні положення" має містити дані про сутність, особливості і мету робіт, порядок прийняття та звільнення з посади, класифікаційні критерії, визначені ознаки спеціальності, додаткові відомості про посаду або роботу працівника тощо.
При потребі у розділі зазначають, що працівник є посадовою особою з ненормованим робочим днем або на працівника покладається повна матеріальна відповідальність, якщо це передбачено чинним законодавством.
Розділ "Завдання та обов'язки" розкриває зміст робіт, які має виконувати працівник (використовується кваліфікаційна характеристика, яка міститься у Довіднику). У робочій інструкції цей розділ має містити характеристику робочого місця.
Водночас, оскільки кваліфікаційні характеристики за Довідником містять лише основні або типові завдання та обов'язки, посадові (робочі) інструкції можна доповнювати роботами, передбаченими статутами, регламентами, технологічними картами, інструкціями та іншими нормативними документами, установленими власником підприємства або уповноваженим ним органом.
Розділ "Права" визначає делеговані працівникові засоби, за допомогою яких забезпечується виконання покладених на нього завдань і обов'язків.
Розділ "Відповідальність" має встановити показники особистої відповідальності за виконання посадових обов'язків (робіт), а також перелік результатів, яких повинен досягти працівник у процесі професійної діяльності за посадою (професією або роботою).
Розділ "Повинен знати" встановлює додаткові, порівняно з кваліфікаційною характеристикою за Довідником, вимоги до знань, умінь, майстерності працівника, виходячи з реальних умов виробництва, особливостей устаткування, матеріалів, інструментів, що використовуються для виконання робіт.
Розділ "Кваліфікаційні вимоги" має містити норми кваліфікаційної характеристики за Довідником. У разі потреби ці норми може бути підвищено (розширено).
Розділ "Взаємовідносини (зв'язки) за посадою (професією)" повинен розкрити взаємовідносини та зв'язки працівника з іншими працівниками підрозділу (інших підрозділів), умови заміщення в разі відсутності тощо.
Посадова (робоча) інструкція є постійно діючим нормативним документом, затверджується в порядку, визначеному керівником підприємства (як правило, застосовується гриф "Затверджую").
До посадової інструкції можуть вноситися доповнення або зміни (у разі перерозподілу обов'язків, скорочення штату та в інших випадках), але лише на підставі наказу, з яким працівника, що обіймає посаду, належить ознайомити не пізніш як за два місяці до внесення зазначених змін (доповнень).
У разі зміни назви підприємства, підрозділу, посади посадова інструкція змінюється та затверджується заново.
Затверджена посадова інструкція (оригінал) зберігається в кадровій службі (у посадової особи, яка виконує її функції) відповідно до установленого порядку діловодства. Копії посадової інструкції, засвідченої в установленому порядку, видаються працівникові та керівнику відповідного структурного підрозділу.


Випуск 01. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності Випуск 02. Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ним послуги Випуск 05. Добувна промисловість Випуск 06. Видобування нафти та природного газу Випуск 07. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості Випуск 09. Виробництво консервів Випуск 11. Виробництва харчової промисловості Випуск 18. Видавнича справа Випуск 19. Коксохімічне виробництво Випуск 20. Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії Випуск 21 Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів Випуск 25 Виробництво медикаментів, вітамінів, медичних, бактерійних і біологічних препаратів та матеріалів Випуск 26. Виробництво парфумерної продукції та косметичних засобів Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва Випуск 28. Виробництво лаку та фарб Випуск 29. Хіміко-фотографічні виробництва Випуск 42. Оброблення металу Випуск 43. Виробництво металевих електродів Випуск 44. Виробництво металевих канатів, сіток, пружин, щіток та ланцюгів Випуск 47 Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку Випуск 53 Виробництво банок та кришок для харчових консервів, туб і футлярів з легких металів Випуск 62 Виробництво та розподілення електроенергії Випуск 63. Газове господарство міст, селищ та населених пунктів Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи Випуск 65. Торгівля та громадське харчування Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен Випуск 67. Водний транспорт Випуск 68. Авіаційний транспорт Випуск 69. Автомобільний транспорт Випуск 70. Зв'язок Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення Випуск 76. Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців Випуск 78. Охорона здоров'я Випуск 79. Ветеринарна діяльність Випуск 80. Соціальні послуги Випуск 81. Культура та мистецтво Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів Випуск 83. Діяльність у галузі радіомовлення та телебачення Випуск 84. Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність Випуск 85. Спортивна діяльність Випуск 86. Реклама та реставраційні роботи Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів Випуск 88. Побутове обслуговування населення Випуск 89. Випуск 90. Перелік професій працівників Довідник кваліфікаційних характеристик посад працівників науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників МНС України Довідник типових посадових інструкцій працівників апарату місцевого загального суду Довідник типових посадових інструкцій співробітників кінологічних підрозділів митниць Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад керівників та спеціалістів органів державної контрольно-ревізійної служби
© Бізнес Системи - 2013